1996

12.පෙන්වා ඇති රූප සටහනෙහි S යනු ස්කන්ධ දෙක අතර තබා  ඇති සම්පීඩිත සැහැල්ලු දුන්නක් වන අතර T තන්තුව මඟින් ස්කන්ධ දෙක එකට අල්ලා තබා ඇත. තන්තුව කැපූ විට 1kg ස්කන්ධය 20 ms1  ප්‍රවේගයෙන් ඉවතට ගමන් කරන්නේ නම් 10 kg ස්කන්ධය ගමන් කරනු ලබන්නේ,

1)      20 ms-1    ප්‍රවේගයකිනි.

2)      10 ms-1    ප්‍රවේගයකිනි.

3)      2  ms-1   ප්‍රවේගයකිනි.

4)   20/11  ms-1  ප්‍රවේගයකිනි.

5)      1  ms-1   ප්‍රවේගයකිනි.

1996

11.A සහ B වස්තු දෙක එකිනෙක සමඟ ගැටෙන විට ක්‍රියා (FA) සහ ප්‍රතික්‍රියා (FR) බල නිවැරදිව ඒවා මත ලකුණු කොට ඇත්තේ පහත කවර රූපයෙහි ද ?

1995

10.බාහිර බලවලින් තොරව වස්තු දෙකක් ගැටේ නම්, පහත ප්‍රකාශ   අතරින් කුමන ප්‍රකාශය සෑම    විටම සත්‍ය වේද ?

       1)  එක් එක් වස්තුවේ ගම්‍යතාව නොවෙනස්ව පවතී.

      2) එක් එක් වස්තුවේ චාලක ශක්තිය  නොවෙනස්ව පවතී.

      3) වස්තූන්හි සම්පුර්ණ චාලක ශක්තිය නොවෙනස්ව පවතී.

      4) වස්තූන්හි සම්පුර්ණ ගම්‍යතාව නොවෙනස්ව පවතී.

      5) එක් එක් වස්තුවේ චලිත දිශාව නොවෙනස්ව පවතී.

1994

09.ස්කන්ධය 5 kg වන වස්තුවක්, ප්‍රස්ථාරයේ පෙන්වා ඇති අයුරු කාලය t, සමඟ විචලනය වන සම්ප්‍රයුක්ත F බලයකට යටත් වේ. 10s තුළ දී වස්තුව අයත් කර ගන්නා ගම්‍යතාව වනුයේ,

1) 0

2) 5 N s

3) 40 Ns

4) 50 Ns

5) 60 Ns

1993


08.ස්කන්ධය m වන වස්තුවක් x අක්ෂය දිගේ v වේගයෙන් ගමන් කරන අතර හදිසියේ සර්වසම කැබලි දෙකකට කැඩී යයි. කැඩී ගිය එක් කැබැල්ලක් v වේගයෙන් y අක්ෂයට සමාන්තරව එහි ධන දිශාවට චලනය වේ නම් අනෙක් කැබැල්ලේ චලිත දිශාව ඉතා හොඳින් නිරූපණය වන්නේ කුමකින් ද ?

1992

07.ස්කන්ධය 5M වන දුම්රිය මැදිරියක් තිරස් සුමට පීලි මත නිසලව ඇත.  8 ms1 වේගයකින් ගමන් කරන ස්කන්ධය 3M වන එන්ජිමක් මැදිරියේ ගැටුනු පසු ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වේ නම් ගැටුමෙන් පසු එන්ජිමේ වේගය වන්නේ,

1) 1.6 ms-1                     2) 3 ms-1                       3) 4.8 ms-1

4) 5 ms-1                       5) 8 ms-1

1990

06.සිරස්ව වැටෙන වර්ෂාවක් නිසා ඝර්ෂණයෙන් තොරව තිරස් ඒකාකාර වේගයකින් ගමන් කරන විවෘත දුම්රිය මැදිරියක් තුළට සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක ජලය වැටේ. ජලය එකතු වීම නිසා

(A)      මැදිරියේ වේගය ක්‍රමයෙන් අඩු වේ.

(B)      මැදිරියේ ගම්‍යතාවය වෙනස් නොවේ.

(C)     මැදිරියේ චාලක ශක්තිය ක්‍රමයෙන් අඩු වේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින්,

1)   A පමණක් සත්‍ය වේ.                              2) B පමණක් සත්‍ය වේ.

3)    C පමණක් සත්‍ය වේ.                             4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

5)   A,Bසහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

1990

05.ස්කන්ධය m වූ අංශුවක් v වේගයෙන් ගමන් කොට 45º ක කෝණයකින් පෘෂ්ඨයක් සමඟ ගැටී එම කෝණයෙන් ම සහ එම වේගයෙන් ම පරාවර්තනය වනුයේ රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදිය. අංශුවේ මුළු ගම්‍යතා වෙනස්වීම වනුයේ,

1) 0                                2) √ 2 mv

3) 2√ 2 mv                4) 2 mv

5) mv

1986

04.රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සුමට තිරස් මේසයක් මත තබා ඇති 950g වූ ලී කුට්ටියක් තුළ ඇති උමගක් හරහා 50g ස්කන්ධයක් සහිත අංශුවක් 10ms-1 ප්‍ර‍වේගයක් සහිතව තිරස්ව ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලදී . අංශුව උමගේ AB සිරස් කොටස තුළින් ගමන් කර B ලක්ෂ්‍ය‍යේ ගැටීමෙන් පසු B හි රැදි පවති. අංශුවත් ලී කුට්ටියත් අතර ඝර්ෂණයක් නොමැති නම් ලී කුට්ටියේ ප්‍ර‍වේගය වන්නේ,

1)  0.5ms-1                    2) 1.0ms-1

3)  1.5ms-1                    4) 5.0ms-1

5)  10.0ms-1

1985

03.v ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන වායු අණුවක් 60º ක පතන කෝණයකින් යුතුව පාෂ්ඨයක් මත ගැටී සමාන කෝණයකින් පරාවර්තනය වේ. වායු අණුවේ සම්පූර්ණ ගම්‍යතා වෙනස්වීම,

1) mv/2වේ                                            2) √3 mv/2 වේ                             3) mv වේ

4) √3 mv වේ                                        5) 2 mv වේ