02 – 1980

පහත සඳහන් ජාල පරිපථයේ  X සහY  අග්‍ර අතර සමක ප්‍රතිරෝධය,

1) 10Ω
2) (10 / 4)Ω
3) (10/2 + 10+ 10/2)Ω
4) (10 + 10 / 2 + 10 + 10)Ω
5) 5 Ω

09 -(2003)

ස්ථිරතාපී ක්‍රියාවලියක දී සැමවිට ම,

1) පද්ධතියට තාපය ඇතුළුවීමක් හෝ පද්ධතියෙන් තාපය පිටවීමක් සිදු නොවේ.
2) පද්ධතිය මත හෝ පද්ධතිය මගින් කාර්යයක් සිදු නොකෙරේ.
3) පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය නියතව පවතී.
4) පද්ධතියේ පීඩනය නියතව පවති.
5) පද්ධතියේ පරිමාව නියතව පවති.

( Ans : 1)

15-1987

රූප සටහනෙහි දැක්වෙන්නේ ඊතලයේ දිශාවට ගමන් කරන තීර්යක් ප්‍රගමන තරංගයක ක්‍ෂණික පිහිටුමකි. ඉතා කෙටි කාලයකට පසුවA,B සහ C මඟින් දැක්වෙන අංශූන්ගේ චලිතය පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද ?

  1. A,B සහ C ඊතලයේ දිශාවට ගමන් කරයි.
  2. A,B සහC ඊතලයේ දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරයි.
  3. A සහ C පහළට ගමන් කරන අතර B ඉහළට ගමන් කරයි.
  4. A සහ C ඉහළට ගමන් කරන අතර B පහළට ගමන් කරයි.
  5. A,B සහ C ගමන් නොකරයි.
    .

13-1986

A,B තන්තුවක A කෙළවර සිරස් බිත්තියකට සවිකර ඇති අතර එහි B කෙළවර සිරස් දණ්ඩක් තුළින් ගමන් කරන ඝර්ෂණයෙන් තොර ස්කන්ධය ශුන්‍ය වූ මුද්දකට සවි කර ඇත. ස්පන්දයක් රූප සටහනේ දැක්වෙන ආකාරයට B කෙළවර වෙතට පැමිණේ. B හි දී පරාවර්තිත ස්පන්දය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ කුමන රූප සටහනෙන්ද?

 

04 – 1984

X සහ Y දුම්රිය ස්ථාන දෙකක් අතර දුම්රිය චලිතය සඳහා ප්‍රවේගය (V) කාල (t) ප්‍රස්ථාරයක් රූප සටහනේ දැක්වේ. t1,t2,t3 කාල අන්තර වලදී දුම්රිය ගමන් කල දුර පිළිවෙලින් 3km, 11km සහ 2km වේ.
දුම්රියේ උපරිම වේගය kmh-1 වලින්,


(1) 27
(2) 30
(3) 35
(4) 40
(5) 42

(Ans : 3)

 

11 – 1992

වාතය තුළ ධ්වනි වේගය 332 ms-1 වේ. 50cm දිගැති දෙකෙළවර විවෘත නළයක් තුළ ඇති වන මූලික තානයේ සංඛ්‍යාතය වන්නේ,

1) 160Hz

2) 272 Hz

3) 323 Hz

4) 332 Hz

5) 385 Hz