2020-15-50

ස්කන්ධය m වූ කුට්ටියක් තිරසට θ ආනත තලයක් මත තබා ඇත. කුට්ටිය හා ආනත තලය අතර සීමාකාරී ඝර්ෂණ සංගුණකය μ වේ. තවද tanθ>μ වේ. තලයට සමාන්තරව ඉහළට යොදන P බලයක් මගින් කුට්ටිය සමතුලිතතාවයේ තබාගෙන ඇත. (රූපය බලන්න) P බලයේ දිශාව ධන ලෙස සලකන්න. P බලය, P1 = mg (sinθ – μcosθ) සිට P2 = mg (sinθ + μ cosθ) දක්වා ඒකාකාරව වැඩි කරන විට ඝර්ෂණ බලය (f) විචලනය වන ආකාරය වඩාත්ම හොදින් දැක්වෙන්නේ, (කුට්ටිය නොපෙරලේ)

Ans; 01

2020-15-49

රූපයේ දැක්වෙන්නේ සුමට තලයක් මත තබා ඇති ස්කන්ධය m බැගින් වූ සර්වසම කුට්ටි දෙකකි. A කුට්ටිය ඉදිරිපස බිත්තියට නොබුරුල් තිරස් තන්තුවක් මගින් සම්බන්ධ කර ඇති අතර B කුට්ටිය පසුපස බිත්තියට තිරස් දුන්නකින් සම්බන්ධ කර ඇත. ට්‍රොලියේ චලිතය සමඟ A හා B සම්බන්ධව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ, (ද්‍රවයේ දුස්ස්‍රාවී බල නොගිනිය හැක)

(A) ට්‍රොලිය ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිතවන විට දුන්නේ හෝ තන්තුවේ කිසිදු බලයක් ඇති නොවේ.
(B) එකවරම ට්‍රොලිය ත්වරණය කළ විට තන්තුව ඇඳෙන අතර දුන්න සම්පීඩන වන අතර තන්තුව හා දුන්න මගින් කුට්ටිමත බල සමාන වේ.
(C) ට්‍රොලිය මන්දනය කරන විට ් කුට්ටිය ඉදිරි බිත්තිය දෙසට චලිත වේ.

මින් නිවැරදි වන්නේ,
(1) A,B පමණි.                            (2) A,C පමණි.                             (3) A,B,C සියල්ලම.
(4) B පමණි.                                (5) C පමණි.

Ans; 03

2020-15-48

රූපයේ දැක්වෙන කම්බි ඇටවුමේ බාහිර වෘත්ත චාපයේ අරය R2 ද, අභ්‍යන්තර වෘත්ත චාපයේ අරය R1 ද වේ. θ කෝණය රේඩියන්වලින් දී ඇත. P ලක්‍ෂයේ චුම්භක ස්‍රාව ඝනත්වය කොපමණද?

                               

Ans; 01

2020-15-46

සර්වසම සිලින්ඩර සහ තහඩු සහිත පද්ධතියක් රූපයේ දැක්වේ. කිසිම ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ලිස්සීමක් නොමැති අතර පහළ සහ ඉහළ තහඩුවල වේග පිළිවෙලින් V සහ 2V වේ. තහඩු තිරස්ව පවතී. සිලින්ඩරවල කෝණික ප්‍රවේගය වන්නේ,

(1) V/R
(2) 3V/2R
(3) 2V/R
(4) 3V/R
(5) V/2R

Ans; 02

2020-15-45

පහත පරිපථයේ r හා 2R ලෙස ආකාර 2කින් යුතු ප්‍රතිරෝධ සවිකර ඇත. P හා Q ලක්‍ෂ අතර සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන්න

 

 

 

 

Ans; 02

2020-15-44

විද්‍යුත් ගාමක බලය E හා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r වූ කෝෂයක් R1,R2,R3,R4,R5 ලෙස වූ ප්‍රතිරෝධක 5ක් සහ ස්විචයක් (s) යොදාගෙන පහත පරිපථය සකසා ඇත. ඒ පිළිබඳව දී ඇති වගන්ති සලකන්න.

(A) ස්විචය සංවෘත කළ විට R2 හරහා විභව අන්තරය වැඩි වේ.
(B) ස්විචය සංවෘත කළ විට කෝෂයේ අග්‍ර අතර විභව අන්තරය අඩු වේ.
(C) ස්විචය විවෘතව තිබියදීම R2 වෙනුවට ඊට වැඩි ප්‍රතිරෝධයක් සවි කළේ නම් එවිට R5 හරහා විභව අන්තරය වැඩි වේ.
(D) ඉහත කෝෂය එම විද්‍යුත් ගාමක බලයම ඇති පරිපූර්ණ කෝෂයකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ විට ද, ඉහත A හා B වගන්ති සත්‍ය වේ.

මින් නිවැරදි වන්නේ,
(1) A පමණි.                                         (2) A,B පමණි.                                    (3) B,C පමණි.
(4) C,D පමණි.                                    (5) A,C,D පමණි.

Ans; 03

2020-15-43

දෙකෙළවර මුද්‍රා තබන ලද ඒකාකාර සිහින් නළයක් තුළ 5cm දිග රසදිය කෙන්දක් පවතී. නළය තිරස් විට රසදිය කෙන්ද දෙපස P පීඩනයක පවතින සමාන දිගැති වායු කඳක් පවතී. නළය සිරසට 600 ක් ආනත කළ විට රසදිය කදට ඉහළ හා පහළ ඇති වායු කඳන්වල දිග පිළිවෙලින් 46cm හා 44cm වේ. පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය නියත නම්, P හි අගය (Hgcm)

(1) (55x 46)/45                                (2) (55×46)/44                                    (3) 55                      (4)(110×46)/45                                (5)(110x 46)/44

Ans; 01

2020-15-42

තිරස් U නළයක ද්‍රවයක් අඩංගු වේ. එහි බාහු දෙක t1 හා t2 උෂ්ණත්වවල පවත්වාගෙන ඇත. බාහුවල ද්‍රව කඳන්වල උසවල් l1 හා l2 වේ. ද්‍රවයේ පරිමා ප්‍රසාරණතාව වන්නේ, (නළයේ ප්‍රසාරණතාව නොගිණිය හැක.)

                                                 

Ans;  01

2020-15-41

ස්කන්ධය m ද, දිග l ද හරස්කඩ අරය r ද වන එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සාදා නොමැති. සිලින්ඩරයක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය සිලින්ඩරයේ අක්‍ෂය මත එහි ජ්‍යාමිතික කේන්ද්‍රයේ සිට l/4 ක දුරින් පවතී. සිලින්ඩරය ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් තුළ තැබූ විට ගිලී පාවේ. ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය හරහා යන අක්‍ෂය වටා සිලින්ඩරයේ අවස්ථිතික ඝූර්ණය I වේ. දැන් මෙම සිලින්ඩරය ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවය තුළ අක්‍ෂය තිරස්වන පරිදි තබාගෙන එක්වරම නිදහස් කරයි. නිදහස් කරන මොහොතේ A ලක්‍ෂ්‍යයේ කෝණික ත්වරණය වන්නේ,

             

Ans; 04

2020-15-40

X නම් රේඛීය උෂ්ණත්ව පරිමාණයකට අනුව -125.00X දී ජලය ඝන බවට පත්වන අතර 375.00X දී ජලය වාෂ්පීකරණය සිදුවේ. Y නම් රේඛීය උෂ්ණත්ව පරිමාණයකට අනුව -70.000Y දී ජලය ඝන බවට පත්වන අතර -30.000Y දී ජලය වාෂ්පීකරණය වේ. 50.000Y උෂ්ණත්වය X උෂ්ණත්වමාන පරිමාණයේ කුමන අගයකට අනුරූප ද?

(1) 455.00X (2) -125.00X (3) 1375.00X (4) 1500.00X (5) 425.00X

Ans; 03