50

පහත දැක්වෙන්නේ සමාන්තර තහඩු ධාරිත්‍රක පද්ධතියකි. එක් එක් තහඩුවේ වර්ගඵලය A ද අතරමැද මාධ්‍යයේ පාරවේද්‍යතාව ε ද නම්, AB අතර සමක ධාරිතාව වන්නේ,

 1.    
 2.    
 3.    
 4.  
 5.    

( answer :1)

 

49

ඝන ද්‍රව්‍යයක නියත ස්කන්ධයකට නියත සීඝ්‍රතාවයකින් තාපය සැපයීමේදී එහි උෂ්ණත්වය කාලය සමඟ වෙනස් වීම පහත ප්‍රස්තාරයේ දැක්වේ. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A) මෙම ද්‍රව්‍යයේ ඝන අවස්ථාවේ විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව ද්‍රව අවස්ථාවේ විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාවට වඩා වැඩිය.

B) සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියක් නිසා CD ක්‍රියාවලියේදී පද්ධතියේ ΔU=0 කි.

C) මෙම පරීක්‍ෂණය මෙම පීඩනයට වඩා ඉහළ පීඩනයක් ඇති ප්‍රදේශයක සිදු කළේ නම් T c මෙම අගයට වඩා විශාල වේ.

මින් සත්‍ය වන්නේ,

 1.   C පමණි.
 2.  A,B පමණි.
 3.   A,C පමණි.
 4.   B,C පමණි.
 5.   A,B,C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

( answer :1)

 

48

ඒකාකාර U නළයක් තුළට ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් පුරවා නළය වම් බාහුව වටා ω නියත කෝණික ප්‍රවේගයෙන් භ්‍රමණය කෙරේ. මෙම අවස්ථාවේදී බාහුවල ද්‍රව මට්ටම් දෙක අතර වෙනස වන්නේ,

 1.      
 2.    
 3.    
 4.    
 5.      

( answer :2)

 

 

 

47

සුමට ආනත තලයක් මත M ස්කන්ධයක් දුනු නියතය K වූ දුනු දෙකක් අතරට සවි කර ඇත. දුනු දෙකේ නිදහස් කෙළවරවල් අචල ආධාරකවලට සවි කර ඇත. ස්කන්ධයේ ආවර්ත කාලය වනුයේ, (සියලුම දුනු සැහැල්ලු දුනු බව සලකන්න)

 1.        
 2.        
 3.    
 4.      
 5.    

( answer :1)

 

 

46

ඒකාකාර මුදුවක සමාන තාප සන්නායකතා සහිත ද්‍රව්‍යයකින් තනන ලද ACB , ADB  කොටස් දෙකක් පවතී. A හි උෂ්ණත්වය T 1 ද, B හි උෂ්ණත්වය T 2 ද නියතව තබා ගනු ලබයි. තාප සන්නායකතාවය K ද, සන්නයනය වන තාප ප්‍රමාණය H වේ. T 1 , T 2 නියතව තබා ගෙන ACB කොටස වෙනත් ද්‍රව්‍යයකින් හුවමාරු කළේ නම් සන්නයනය වන තාප ප්‍රමාණය 2H වේ. නව ACB කොටසේ තාප සන්නායකතාව වනුයේ,

 1.     5K
 2.     K/5
 3.     7K/3
 4.     5K/2
 5.     3K/7

( answer :1)

 

 

45

රූපයේ පරිදි ඒකාකාර ස්කන්ධය 250g දණ්ඩක් ඝර්ෂණයකින් තොරව තිරසට 30° ක් ආනත සමාන්තර පීලි 2ක් මත ලිස්සා යයි. පීලි අතර පරතරය L = 0.5m වේ. සිරස්ව ඉහළට B = 0.5 T චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් ද පවතී. දණ්ඩ පීලි මත නිශ්චලව තබා ගැනීමට නම් දණ්ඩ තුළින් යැවිය යුතු විද්‍යුත් ධාරාව කොපමණද?

 1.    1.4  A
 2.    2.9 A
 3.    5.8 A
 4.    7.5 A
 5.    8.5 A

( answer :3)

 

44

රූපයේ දක්වා ඇති පරිපථයේ ධාරිත්‍රකය හරහා පවතින විභව අන්තරය හා පරිපථයේ ගබඩා වූ විද්‍යුත් ශක්තිය කොපමණද?

 1.     7 V, 49 μJ
 2.     7 V, 98 μJ
 3.     3 V, 6 μJ
 4.     3 V, 18 μJ
 5.     11 V, 24 μJ

( answer :4)

43

දී ඇති ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ A,D හරහා සමක ප්‍රතිරෝධය වන්නේ, R 1 = 10Ω  සහ R 2 = 20Ω වේ.

 1.    45 Ω
 2.    60 Ω
 3.    25 Ω
 4.    30 Ω
 5.    10 Ω

( answer :5)

42

උණුසුම් තේ පානයක් සිසිල් කිරීමට තේ කොප්පය යම් කාලයක් 30°C ඇති ජල බඳුනක බහා තබනු ලැබේ. බඳුනේ ඇති ජල ස්කන්ධය 200g වේ. තේ කෝප්පයේ පවතින තේ 98°C හි පවතින අතර තේ ප්‍රමාණය 200g වේ. පද්ධතිය එළඹෙන අවසාන උෂ්ණත්වය 70°C වේ. කෝප්පය තනා ඇති ද්‍රව්‍යයේ තාප ධාරිතාව ,(ජල බඳුන උරාගන්නා තාපය නොගිනිය හැක.තේ හා ජලයේ වි.තා.ධා. =4200 Jkg‾¹ °C‾¹)

 1.     360 J °C‾¹
 2.    360 J °C‾¹ ට වඩා අඩුය.
 3.    360 J °C‾¹ ට වඩා වැඩිය.
 4.    360 J kg‾¹ °C‾¹
 5.     ඉහත කිසිවක් නොවේ.

( answer :2)

41

x හා y යන උෂ්ණත්වමාන දෙකක ද්‍රව කඳේ දිග (l) උෂ්ණත්වය (θ) සමඟ Aහි ප්‍රස්තාරගත කර ඇත.B ප්‍රස්තාරය මඟින් එම උෂ්ණත්වමානවල උෂ්ණත්වය කාලය සමඟ ප්‍රස්තාරගත කර ඇත. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

 • A) y උෂ්ණත්වමානයේ සංවේදීතාව , x උෂ්ණත්වමානයට වඩා වැඩිය.
 • B) නිරවද්‍යතාව වැඩිම වනුයේ x උෂ්ණත්වමානයේ ය.
 • C) x උෂ්ණත්වමානය වඩාත් වේගවත් ප්‍රතිචාර දක්වයි.
 • D) x උෂ්ණත්වමානයේ භාවිතා වන උෂ්ණත්වමිතික ද්‍රවයේ ප්‍රසාරණතාව y හි භාවිතා වන ද්‍රවයේ ප්‍රසාරණතාවට වඩා වැඩිය.

මින් අසත්‍ය වන්නේ,

 1.   D  පමණි.
 2.   A,D  පමණි.
 3.   A,B,D  පමණි.
 4.   A,B   පමණි.
 5.   A,B,C,D  සියල්ලම.

( answer :3)