06-1995

පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය 1 mA පාඨාංකයක් දෙන ගැල්වනෝමීටරයක ප්‍රතිරෝධ 75 Ω වේ. 0.0751 Ω ප්‍රතිරෝධයක් සුදුසු ආකාරයට සම්බන්ධ කිරීමෙන් 1 A දක්වා ධාරාවක් මැනිමට මෙම ගැල්වනෝමීටරය පාවිච්චි කළ හැකි ය. මේ ආකාරයට සාදන ලද ඇමීටරයේ සඵල ප්‍රතිරෝධයෙහි අගය ආසන්න වශයෙන්,

 1.   75 Ω
 2.   75.075 Ω
 3.   0.075 Ω
 4.   69.925 Ω
 5.   0.75 Ω

15

1 m දුරකින් වූ දෘඩ ආධාරක දෙකක් අතර ස්කන්ධය 0.001 kg වූ කම්බියක් ඇද ඇත්තේ 10N ආතතියකට යටත්වන ලෙසය. කම්බියේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයට ස්ථීර ඛුරප චුම්බකයක් තබා ඇත්තේ, චුම්බකයේ ධ්‍රැව දෙක කම්බිය හරහා යන ලෙසය. කම්බිය හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ථ ධාරාවක් යැවූ විට, එය අනුනාද වේ. ප්‍රත්‍යාවර්ථ ධාරාවේ සංඛ්‍යාතය ද, චුම්බකය කම්බියේ එක් කොනක සිට 25 cm දුරකින් තැබුවහොත්, අනුනාදවීම සඳහා තන්තුවට තිබිය යුතු ආතතිය ද පිළිවෙලින් වන්නේ,

 1.    20 Hz, 4N
 2.    50 Hz, 2N
 3.    25 Hz, 5N
 4.    50 Hz, 2.5N
 5.    25 Hz, 2.5N

14

විෂ්කම්භය 2 cm වන 50 cm උස නලය සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පුරවා නලයේ පහළින් ක්‍රමයෙන් ජලය ඉවත් කරමින් සරසුලක් ඉහළින් නාද කළ විට පහළ ජල කඳේ උස 42.6 cm වන විට ප්‍රථමයෙන් විශාල ශබ්දයක් ශ්‍රවණය විය. දැන් එම උසම සහිත නමුත් විෂ්කම්භය 1 cm වන නලයක් සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පුරවා පහළින් ක්‍රමයෙන් ජලය ඉවත් කරමින් ඉහත ලෙසම පරීක්‍ෂණ සිදුකළ විට දෙවන වරට විශාල ශබ්දයක් ශ්‍රවණය වන මොහොතේ ජල කඳේ උස වන්නේ,

 1.    23.4 cm
 2.    23.7 cm
 3.    26.3 cm
 4.    26.6 cm
 5.    27.8 cm

 

13

තිරස්ව පිහිටුවන ලද ධ්වනිමාන කම්බියක කෙළවරක් සරසුලකට රූපයේ පරිදි සම්බන්ධ කර ඇත. අනෙක් කෙලවරේ ගෝලාකාර m ස්කන්ධයක් එල්ලා ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී තන්තුව එහි දෙවන ප්‍රසංවාදයෙන් කම්පනය වේ. ඊළඟට m ස්කන්ධය මුළුමනින්ම ජලය තුළ ගිල්වනු ලබන අතර එවිට තන්තුව පස්වන ප්‍රසංවාදයෙන් කම්පනය වේ. m = 2kg හා g = 9.8ms‾² නම්, ගෝලයේ අරය සොයන්න.

 1.    6.98 cm
 2.    8.33 cm
 3.    7.00 cm
 4.    5.85 cm
 5.    5.38 cm

12

ලෝහ භාරයක් රූපයේ පරිදි ධ්වනි මාන කම්බියකින් එල්ලා ඇත. සංඛ්‍යාතය f0 වූ සරසුලක් සඳහා ධ්වනිමාන කම්බියේ මූලික අනුනාද දිග L ලබාගනී. දැන් ක්‍රමයෙන් බීකරයට ජලය පුරවා h ජල මට්ටමේ උස වැඩි කරයි. h සමඟ L හි විචලනය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?

 1.    
 2.      
 3.    
 4.    
 5.      

11

L දිගැති ඒකාකාර 1kg වු අප්‍රත්‍යස්ථ තන්තුවක කෙළවර 2 kg වු වස්තුවක් එල්ලා ඇත. පළමු අවස්ථාවේ දී තන්තුවේ කෙලවර පිරිමැදීම මගින්ද දෙවන අවස්ථාවේදී 2kg වස්තුව නියත සංඛ්‍යාතයකින් තිරස්ව කම්පනය කිරීම මගින් ද තරංග ඇති කරයි. අවස්ථා දෙකේදී තරංග ඉහලට ගමන් කරන විට,

 •          පළමු අවස්ථාව                  දෙවන අවස්ථාව
 1.    f අඩුවේ,  V වැඩිවේ.           f අඩුවේ,   V වැඩිවේ.
 2.    f වැඩිවේ,V නියතය.           f වැඩිවේ,  V වැඩිවේ.
 3.    f නියතය,V නියතය.           f නියතය, V අඩුවේ.
 4.    f නියතය,V නියතය.           f නියතය, V වැඩිවේ.
 5.    f අඩුවේ,  V වැඩිවේ.           f අඩුවේ,   V නියතය.

 

 

 

 

10

සංයුක්ත කම්බියක් තනා ඇත්තේ දිග සහ හරස්කඩ වර්ගඵලය 80 cm සහ 1mm² බැගින් වන වානේ කම්බියකින් සහ දිග සහ හරස්කඩ වර්ගඵලය 60 cm සහ 3mm² වන ඇලුමිනියම් කම්බියකිනි. එය අචල ආධාරක දෙකක් අතර තිරස්ව සම්බන්ධ කර ඇති අතර 40N ආතතියකට ලක් වී පවතී. P ලක්ෂයේ දී නිෂ්පන්දයක් ඇතිවන පරිදි සංයුක්ත කම්බියේ ස්ථාවර තරංග ඇතිකළ හැකි අවම සංඛ්‍යාතය ආසන්නව වන්නේ ? (වානේවල ඝනත්වය 7800kgm‾³,Al වල ඝනත්වය 2600kgm‾³)

 1.    90 Hz
 2.    145 Hz
 3.    180 Hz
 4.    250 Hz
 5.    500 Hz

 

09

රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි සිහින් කම්බියක් X හිදී දෘඩ ආධාරකයකට සවිකර සුමට කප්පියක් මතින් යවා W භාරයකට සම්බන්ධ කර ඇත. θ1°C උෂ්ණත්වයේ දී කම්බියේ මුලිකයේ ඇතිවන සංඛ්‍යාතය f0 ද θ0°C ( θ0°C > θ1°C) උෂ්ණත්වයේ දී එහි මුලිකයේ සංඛ්‍යාතය f ද නම් පහත සම්බන්ධතා අතුරින් නිවැරදි සම්බන්ධය කුමක් ද ? (ද්‍රව්‍යයේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය α වේ.) θ = θ0 – θ1

 

 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    

08

සංවෘත නළයක් භාවිතයෙන් වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය සොයන පරීක්‍ෂණයක ඇටවුමක් A රූපයෙන්ද පරීක්ෂණයේ පියවර B හා C මඟින්ද දැක්වේ. භාවිතා කළ සරසුල 250 Hz ද වේ. l 1  = 28 cm, l 2 = 98 cm නම් වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය හා නලයේ ආන්ත දෝෂය වනුයේ.

 1.    300 ms‾¹, 3.5 cm
 2.    350 ms‾¹, 14 cm
 3.    300 ms‾¹, 7 cm
 4.    350 ms‾¹, 7 cm
 5.    400 ms‾¹, 3.5 cm

07

(1) රූපයේ දැක්වෙන්නේ ඇදි තන්තුවක හටගත් ස්ථාවර තරංගයකි. (2)රූපයේ දැක්වෙන්නේ දෙකෙළවර විවෘත නළයක හටගත් ස්ථාවර තරංගයකි.

           

 • A)  1 වැන්නේ තරංග දෘඩ පරාවර්තනයට ලක්වන අතර 2 වැන්නේ තරංග මෘදු පරාවර්තනයට ලක්වේ.
 • B) එකම ධ්වනි ප්‍රභවයක් මගින් ඉහත තරංග ආකාර දෙකම ඇති කළ හැකි වේ නම් (අනුනාදයෙන්) නළයේ හා තන්තුවේ දිග සමාන වේ.
 • C) ස්ථාවර තරංග ලෙස ඇති විය හැක්කේ තීරයක් පමණි.

මින් සත්‍ය වන්නේ,

 1.    a පමණි.
 2.    b පමණි.
 3.    c පමණි.
 4.    a,b පමණි.
 5.    b,c පමණි.