13-2005

සරල අනුවර්තී චලිතයෙහි යෙදෙන වස්තුවක ආවර්ත කාලය,

 • A) දෝලනයෙහි විස්තාරය මත රඳා පවතී.
 • B) සමතුලිත ලක්ෂ්‍යයෙහි දී වස්තුවෙහි වේගය මත රඳා පවතී.
 • C) වස්තුවෙහි ආරම්භක පිහිටීම මත රඳා පවතී.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

 1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
 2. B පමණක් සත්‍ය වේ.
 3. C පමණක් සත්‍ය වේ.
 4. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
 5. A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය නොවේ.

12-2002

සරල අනුවර්තී චලිතයට භාජනය වූ අංශුවක විස්ථාපනය d සමඟ  x,y සහ z නම් රාශීන් විචලනය වන ආකාරය පහත සඳහන් ප්‍රස්තාර මගින් පෙන්වා ඇත.

x,y සහ z රාශීන් මගින් නිරූපණය කරනුයේ පිළිවෙලින්,

 1. චාලක ශක්තිය, ගම්‍යතාවය සහ ත්වරණය
 2. මුළු ශක්තිය, කාලය සහ බලය
 3. විභව ශක්තිය, කාලය සහ ත්වරණය
 4. මුළු ශක්තිය, කාලය සහ ගම්‍යතාව

11-2001

වස්තුවක විස්ථාපනය (y) කාලය (t) සමඟ විචලනය වන ආකාරය ප්‍රස්ථාරය මඟින් පෙන්වයි. පහත සඳහන් ප්‍රස්තාරයන්ගෙන් වස්තුවේ චාලක ශක්තිය (k)
කාලය සමඟ විචලනය වඩාත් හොඳින්ම නිරූපණය කරන්නේ කුමකින්ද?

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

10-2000

සරල අනුවර්තී චලිතයක යෙදෙන අංශුවක චාලක ශක්තිය K, විභව ශක්තිය V සහ සම්පූර්ණ ශක්තිය T, විස්ථාපනය d සමඟ විචලනය හොඳින් ම නිරූපණය කරන්නේ පහත දක්වා ඇති ශක්තිය (E) – විස්ථාපනය (d) ප්‍රස්තාර අතුරින් කුමකින්ද?

 

09-1999

දුනු නියතය k වන ප්‍රත්‍යස්ථ තන්තුවක් දිගින් හරි අර්ධයක් වන සේ සමාන කොටස් දෙකකට කපා ඇත. එක් කොටසක දුනු නියතය වන්නේ,

 1.  k/2
 2. k/√2
 3. k
 4. √2k
 5. 2k

08-1998

එක්තරා ස්කන්ධයක් 0 ලක්ෂ්‍යයක් වටා a විස්තාරයකින් සහ T කාලාවර්තයකින් සරල අනුවර්තී චලිතයක් සිදුකරයි. 0 පසුකර t = T/4 කාලයකට පසු 0 ලක්ෂ්‍යයේ සිට එහි විස්ථාපනය වනුයේ,

 1.  0
 2.  a/4
 3.  a/2
 4.  a
 5. 5a/4

07-1997

සරල අනුවර්තීය චලිතයක් සිදු කරන වස්තුවක ත්වරණය (a) සහ එහි සමතුලිතතා පිහිටීමේ සිට විස්ථාපනය (x) අතර ඇති සම්බන්ධතාව ඉතාමත් හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමන වක්‍රයෙන්ද?

 1.  
 2.  
 3.  

06-1992

සරල අවලම්බයක් 1° කෝණයකින් දෝලනය වීමට තත්පර 1 ක කාලයක් ගනී. {(i) රූපය බලන්න}. එම අවලම්බය 20 කෝණයකින් දෝලනය වීමට සලස්වන ලදී. {(ii) රූපය බලන්න.} 2° කෝණයකින් දෝලනය වීමට ගතවන කාලය,

 1.  0.25 S කි.
 2.  0.5 S කි.
 3.  1 S කි.
 4.  1.5 S කි.
 5.  2 S කි.

05-1988

අංශුවේ දෝලන සංඛ්‍යාතය වන්නේ,

 1.  1 × 104 Hz
 2.  5 × 104 Hz
 3.  1 × 105 Hz
 4.  2 × 105 Hz
 5.  2.5 × 105 Hz

04-1986

රික්තයක් තුල දෝලනය වන සරල අවම්බයක ආවර්ත කාලය රඳා පවතින්නේ,

 • A) අවලම්බ බට්ටාගේ ස්කන්ධය මත.
 • B) අවලම්බයේ දිග මත
 • C) ගුරුත්වජ ත්වරණය මත.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

 1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
 2. B පමණක් සත්‍ය වේ.
 3. C පමණක් සත්‍ය වේ.
 4. A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
 5. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.