03 – 1999

රූපයේ දක්වා ඇති පරිපථයෙහි R යනු විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් වන අතර RC ට අචල අගයක් ඇත. R එහි උපරිම අගයෙහි පවතින විට, ට්‍රාන්සිස්ටරය එහි ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශයෙහි නැඹුරු වී ඇත. R හි අගය ක්‍රමයෙන් අඩු කරගෙන යන විට,

(A) පාදම ධාරාව IB වැඩි වේග
(B) සංග්‍රාහක ධාරාව ICඅඩු වේ.
(C) ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව Vout අඩු වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A හා B පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A හා C පමණක් සත්‍ය වේ.

07 -2018 (27)

දී ඇති පරිපථයේ 1, 2 හා 3 යන 741 කාරකාත්මක වර්ධක තුන පිළිවෙලින් ±15V, ±10V සහ ±8V ජව සැපයුම් මගින් ක්‍රියාත්මක වේ. V1 ,V2 සහ V3 යන ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවල ආසන්න අගයන් පිළිවෙලින් දෙනු ලබන්නේ,

(1) +2V,-4V,-4V
(2) +15V,-10V,-8V
(3) +2V,+4V,-4V
(4) -15V,+10V,+8V
(5) +15V,+10V,+8V

06 – 2012 (39)

± 10 V ජව සැපයුම් වෝල්ටීයතාවෙන් ක්‍රියාත්මක වන 741 කාරකාත්මක වර්ධකයක අපවර්තන ප්‍රදානයට රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි කාලය (t) සමඟ රේඛීයව වැඩිවන වෝල්ටීයතාව සංඥාවක් ලබා දී ඇති පරිදි විස්තාරය 5V වූ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වෝල්ටීයතා තරංග ආකෘතියක් අපවර්තන නොවන ප්‍රදානයට යොදා ඇත. කාරකාත්මක වර්ධකයේ ප්‍රතිදාන තරංග ආකෘතියක් වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ,

 

 

05 – 2009 (35)

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ R1 හි අගය 1 kΩ සිට අනන්තය දක්වා වෙනස් කරන විට, පහත දක්වා ඇති වක්‍ර අතුරින් කුමක් මඟින් වෝල්ටීයතා ලාභයේ (V0/V1) වෙනස් වීම නිවැරදිව නිරූපණය
කරයිද ? (V0/V1) අක්ෂය පරිමාණයට ඇඳ නැත.

 

Ans; (01)

04 -2007 (41)

ආලෝකය මත අගය රදා පවතින ප්‍රතිරෝධකයක් (LDR) සහ1 kΩ ප්‍රතිරෝධකයක් සහිත කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථයක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. කාරකාත්මක වර්ධකයේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාව ±16.5V වන අතර එහි සංතෘප්ත වෝල්ටීයතාව ±15V වේ.(LDR) ප්‍රතිරෝධකයේ ප්‍රතිරෝධය සම්පූර්ණ අඳුරේ දී 1 MΩ ද දීප්තිමත් ආලෝකයේ දී 100 Ω ද වේ. සම්පූර්ණ අඳුරේ දී සහ දීප්තිමත් ආලෝකයේ දී පරිපථයේ ප්‍රතිදානය (Vout) හි ආසන්න අගයයන් වනු ඇත්තේ පිළිවෙලින්,

(1) 1.5 Vසහ 15 V
(2) 1.5 V සහ 16.5V
(3) -1.5 V සහ -15 V
(4) -1.5V සහ-16.5 V
(5) 1.5m V සහ 15 V

Ans; (01)

03 – 2005 (09)

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ වෝල්ටීයතා ලාභය වනුයේ

(1) + 2
(2) – 2
(3) + 1
(4) – 1
(5) + 4

Ans; (01)

02 – 2004 (50)

පෙන්වා ඇති කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථය ක්‍රියාත්මක වන්නේ + 10V සහ – 10V ක්ෂමතා සැපයුම් මඟිනි. පරිපථයේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව (Vout) ආසන්න වශයෙන් කුමක් විය හැකිද ?

(1) + 22 V
(2) – 22 V
(3) + 20 V
(4) + 10 V
(5) – 10 V

Ans; (04)

01 – 2001 (41)

කාරකාත්මක වර්ධකයකට ජවය සපයා ඇත්තේ ± 15V සැපයුම් වෝල්ටීයතා මගිනි.
V1 හා V2 මගින් ප්‍රදාන වෝල්ටීයතාවයන්ද, V0 මගින් ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයද නිරූපනය වේ නම් (V1 – V2 ) සමගV0 හි විචලනය වඩාත් ම හොදින් නිරූපණය වන්නේ,

 

Ans; (02)