19 – 2000

පරිපථයෙහි පෙන්වා ඇති සෑම උපාංගයක්ම පරිපූර්ණ වන අතර X ලක්ෂ්‍යය භූගත කර ඇත. V මැද බිංදු වෝල්ට්මීටරයේ නිදහස් අග්‍රය පිළිවෙලින් A සහ B ට සම්බන්ධ කර A සහ B හි වෝල්ටීයතා මනිනු ලැබුවහොත් පාඨාංක වන්නේ,

(1) 5V,2V
(2) 5V, -2V
(3) 7V,1V
(4) 7V, -1V
(5) 8V,1V

(Ans :2)

14 – 1994

එක එකක ප්‍රතිරෝධය 1Ω වන ප්‍රතිරෝධය දහයක් පෙන්වා ඇත.    සංවෘත ජාලය සෑදෙන පරිදි සම්බන්ධ කර ඇත. වි.ගා.බ 10V කෝෂයක් A සහ C අතර සම්බන්ධ කොට ඇත. කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි නම් D සහ B අතර පවතින විභව අන්තරය සමාන වනුයේ

(1) 2 V ටය.
(2) 4 V ටය.
(3) 6 V ටය.
(4) 8 V ටය.
(5) 10 V ටය.

(Ans : 1)

18 – 2000

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ Vමගින් දක්වා ඇත්තේ පරිපූර්ණ මැද බිංදු වෝල්ට්මීටරයකි. R විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයේ අගය 0 සිට 10,000Ω දක්වා වෙනස් කළ හැක. R හි අගය 10,000Ωසිට 0 දක්වා අඩු කිරීමේ දී වෝල්ට්මීටරයේ කියවීම ආසන්න වශයෙන් වෙනස් වන්නේ,

(1)-7.5V සිට 2.5V දක්වාය.
(2)7.5V සිට 10Vදක්වාය.
(3)-2.5V සිට 2.5V දක්වාය.
(4)-2.5V සිට 7.5V දක්වාය.
(5)2.5V සිට 0V දක්වාය.

( Ans : 3 )

17 – 2000

රූපයේ දැක්වෙන(P) සහ (Q) පරිපථයන් හි XY අග්‍ර අතර විභව අන්තර පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.කෝෂ දෙකෙහිම වි.ගා.බ E වන අතර ඒවායේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ නොසලකා හැරිය හැක.

(A) පරිපථ දෙකෙහිම XY අතර විභව අන්තර සමාන වේ.
(B) පරිමිත අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත වෝල්ට්මීටරයක් XY හරහා සම්බන්ධ කලහොත් ශූන්‍ය නොවන ස්ථායි වෝල්ටීයතා කියවීමක් ලැබිය හැක්කේ Q හි පමණි.
(C) වෝල්ට් මීටරය පරිපූර්ණ නම් පරිපථ දෙකෙහි ම XY හරහා එක සමාන වෝල්ටීයතා කියවීමක් ලැබේ.
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,

(1) (A)  පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) (C)  පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) (B) සහ  (C) පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) (A) සහ  (C) පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) (A),(B) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ.

( Ans : 5)

16 – 2000

රූපයේ පෙන්වා ඇති වෝල්ටීයතා භාජකයේ (Voltage divider) හි V/V0 අගය,

(1) 2/3
(2) 3/4
(3) 4/5
(4) 1/5
(5) 2/5

( Ans : 4)

15 – 1999

දී ඇති වෝල්ටීයතා භාජක ( voltage divider) පරිපථයේ V/V0 අනුපාතය සමාන වනුයේ,

(1) 1/6
(2) 1/5
(3) 1/4
(4) 1/3
(5) 1/2

( Ans : 2)

13 – 1994

වි. ගා.බ E වන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි බැටරියක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සම්බන්ධ කොට ඇත.A හා B අතර විභව අන්තරය වන්නේ,

(1)  E/8 ය.
(2) E/5 ය.
(3) E/4 ය.
(4) E/2 ය.
(5) E ය.

( Ans : 2)

12 – 1993

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිපථයේ P විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් වන අතර Q නියත ප්‍රතිරෝධකයකි. කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි අතර A සහ V යනු පිළිවෙලින් ඇමීටරයක් හා
වෝල්ට් මීටරයක් වේ. P හි ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරන විට

(1) A සහ V හි පාඨාංක අඩු වේ.
(2) A හි පාඨාංකය අඩු වන අතර V හි පාඨාංකය වැඩි වේ.
(3) A සහ V හි පාඨාංක නොවෙනස්ව පවතී.
(4) A හි පාඨාංකය අඩු වන අතර V හි පාඨාංකය නොවෙනස්ව පවතී.
(5) A සහ V හි පාඨාංක වැඩි වේ.

(Ans : 4)

11 – 1992

රූපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ XY යනු මධ්‍යය භූගත කොට ඇති ධාරා නියාමකයකි. S සර්පණ යතුර ප්‍රතිරෝධයේ සම්පූර්ණ දිග ඔස්සේ X සිට Y දක්වා චලනය කළ විට, පොළොවට සාපේක්ෂව
A හි විභවය (VA) වෙනස් වන ආකාරය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ කුමකින්ද?

(Ans : 3)

10 – 1990

රූපයේ දැක්වෙන ජාලයේ P හා Q හරහා 150 V විභව අන්තරයක් යොදා ඇත. R හා S අතර විභව අන්තරය

(1) 25 V
(2) 50V
(3) 100V
(4) 150V
(5) 200V

(Ans : 1)