23 – 2000

අවකාශයේ යම් ප්‍රදේශයක x දිශාව ඔස්සේ විද්්‍යුත් විභවය V වෙනස් වන ආකාරය රූපයේ දැක්වෙයි. x දිශාව ඔස්සේ O සිට C දක්වා ආරෝපණයක් ගෙන ගිය හොත් ආරෝපණය මත ක්‍රියා කරන විද්්‍යුත් බලය F හි විචලනය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ,

( Ans : 1 )

22 – 2000

ඒකාකාර ලෙස ආරෝපණය කරන ලද විශාල ලෝහ තහඩුවක් ශුන්‍ය විභවයක තබා ඇත. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි -1V සම විභව පෘෂ්ඨයක් 1cm දුරකින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි. ලෝහ තහඩුවේ සිට 2 cm ඉහළින් ඇති සම විභව පෘෂ්ඨයෙහි විභවය වනුයේ,

 

1) -2 V
2) -1 V
3) 0.5 V
4) 1 V
5) 2 V

( Ans : 1)

21 – 1999

යම් ආරෝපණයක්, අරය a වු ඒකලිත සන්නායක ගෝලයක පෘෂ්ඨය මත σ ඒකාකාර ආරෝපණ ඝනත්වයක් සහිතව ව්‍යාප්ත වී ඇත. ගෝලයෙහි කේන්‍ද්‍රයේ විද්‍යුත් විභවය වන්නේ,

1)  a σ / ε
2)  a2σ / ε0
3)  a2σ20
4)  σ / 2ε0
5)  0

( Ans : 1)

20 – 1998

සර්වසම ලෝහ ගෝල තුනක් පරිවාරක ආධාරක තුනක් මත රඳවා ඇත. දැන් පළමු ගෝලයට q ආරෝපණයක් ලැබේ. ඉන්පසු දෙවෙනි ගෝලය පළමු ගෝලය සමඟ ක්ෂණිකව ස්පර්ශ කරනු ලැබේ. ඉනික්බිති තෙවන ගෝලය දෙවන ගෝලය සමඟ ද අවසාන වශයෙන් පළමු ගෝලය තුන්වන ගෝලය සමඟද ක්ෂණිකව ස්පර්ශ කරවනු ලැබේ. පිළිවෙලින් පළමු, දෙවන සහ තුන්වන ගෝල මත ඇති අවසාන ආරෝපණ ප්‍රමාණ වන්නේ,

(1) q/4, q/4, q/8
(2) 3q/8, q/4, 3q/8
(3) q/4, q/2 , q/4
(4) q/2, 0, q/2
(5) q/8,3q/4, q/8

( Ans : 1,2)

19 – 1996

අරය පිළිවෙලින් a හා 2a වන A සහ B ලෝහ ගෝල දෙකක එක එකෙහි +Q ආරෝපණයක් ඇත.A හා B ලෝහ කම්බියක් මගින් එකිනෙක සම්බන්ධ කළ විට,

1 )A සිටB කරා +Q/3 ආරෝපණයක් ගලා යයි.
2) B සිටA කරා +Q/3 ආරෝපණයක් ගලා යයි.
3) A සිට B කරා +Q/2 ආරෝපණයක් ගලා යයි.
4) B සිටA කරා +Q/2 ආරෝපණයක් ගලා යයි.
5) A සිට B ට හෝ B සිට A ට හෝ ආරෝපණ ගැලීමක් ඇති නොවේ.

( Ans : 1 )

18 – 1996

+q සහ -q ලක්ෂී්‍යය ආරෝපණ දෙකක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි 2r දුරකින් තබා ඇත. A, B සහ C ලක්ෂ්‍ය +q ආරෝපණයේ සිට r දුරකින් ඇති අතර D සහ E යන ලක්ෂ්‍ය -q ආරෝපණයේ සිට r දුරකින් පිහිටා ඇත. දී ඇති ලක්ෂ්‍ය අතුරින් විශාලතම ධන විභවය සොයා ගත හැකි ලක්ෂ්‍යය වනුයේ,

1. A ය.
2. B ය.
3. C ය.
4. D ය.
5. E ය.

(Ans: 3)

 

17 – 1994

x = 0 හා x = R යන ලක්ෂ්‍යයෙන්හි දී, පිළිවෙලින් +Q හා -Q ආරෝපණ ඇති කුඩා ගෝල දෙකක් තබා ඇත. x  දුර සමඟ ස්ථිති විද්්‍යුත් විභවය, V විචලනය වන අයුරු වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ පහත කවර ප්‍රස්තාරය මගින් ද?

(Ans :5)

16 – 1993

ඒක කේන්ද්‍රීය ගෝලාකාර ලෝහ කබොළු දෙකක් R සහ 2R අරයන්ගෙන් සහ පිළිවෙලින්4Q සහ 3Q ආරෝපණ වලින් යුක්ත වේ. සන්නායක කම්බියක් මගින් මෙම කබොළු දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කළ විට එකකින් අනෙකට ගලා යන ආරෝපණ ප්‍රමාණය වනුයේ,

1. 4Q
2. 2Q
3. Q
4. Q / 2
5. ශුන්‍යයි

(Ans:1)

15 – 1992

ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් :ආරෝපණය= -1.6×10-19C) විභව අන්තරය 105 V අතර ත්වරණය කරන ලදී ඉලෙක්ට්‍රෝනය අයත්කර ගන්නා ශක්තිය වන්නේ

1.0.5 x 10-24J
2.1.6 x 10-24J
3.3.2 x 10-24J
4.1.6 x 10-24J
5.3.2 x 10-24J

(Ans:4)

14 – 1991

1.5 x 10-8C  ලක්‍ෂාකාර ආරෝපණයක් නිසා 30V විභවයක් ඇති සම විභව පෘෂ්ඨයක අරය වනුයේ, (1 / 4 πε0= 9 x 109 N m2 C-2)

1. √4.5 m
2. √0.5 m
3. √6 m
4. 2.5 m
5. 4.5 m

(Ans : 5)