37 – 2004

පහත දැක්වෙන ඒවායින් උෂ්ණත්වය සමග වැඩි වන රාශිය හඳුනා ගන්න.
1. තඹ කම්බියක ප්‍රතිරෝධකතාව
2. සිලකන් කැබැල්ලක ප්‍රතිරෝධකතාව
3. ජලයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය
4. ජලයේ දුස්ස්‍රාවිතාව
5. වසා ඇති කාමරයක් තුළ වාතයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව

36 – 2004

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ කෝෂයෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි නම් පරිපථයේ I ධාරාව 3I දක්වා වැඩි කිරීමට හැකි වනුයේ,

1. අගය R වූ තවත් ප්‍රතිරෝධයක් R සමඟ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කිරීමෙනි.
2. අගය 2R වූ තවත් ප්‍රතිරෝධයක් R සමඟ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කිරීමෙනි.
3. අගය R වූ තවත් ප්‍රතිරෝධයක් R සමඟ සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කිරීමෙනි.
4. අගය 2R වූ තවත් ප්‍රතිරෝධයක් R සමඟ සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කිරීමෙනි.
5. අගය R/2 වූ තවත් ප්‍රතිරෝධයක් R සමඟ සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කිරීමෙනි.

35 – 2004

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සමාන හරස්කඩ වර්ගඵල ඇති එහෙත් දිග l සහ 2l වූද ප්‍රතිරෝධකතාවයන් පිළිවෙලින් ρ1 සහ ρ2 වූ ද කම්බි දෙකක් කෙළවරට කෙළවර සම්බන්ධ කිරීමෙන් සංයුක්ත කම්බියක් සාදා ඇත. මෙම සංයුක්ත කම්බියේ සඵල ප්‍රතිරෝධකතාව වනුයේ,

34 – 2003

එක සමාන සෘජු ලෝහ, කම්බි තුනක් පහත සඳහන් වෙනස්කම්වලට වෙන වෙනම භාජනය කරන ලදී.

(A) ඇදීමෙන් දිග වැඩි කරන ලදී.
(B) උෂ්ණත්වය වැඩි කරන ලදි.
(C) කම්බිය පරිනාලිකාවක් ආකාරයට ඔතන ලදී.
ඉහත ඒවායින් කුමක් කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි කිරීමට හේතු වේද?

1. (A) පමණි
2. (B) පමණි
3. (C) පමණි
4. (A) හා (B) පමණි
5. සියල්ලම

33 – 2001

පරිපථයක රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු 75Ω ප්‍රතිරෝධයක් සහ පෙට්ටියක(B) අඩංගු නොදන්නා ප්‍රතිරෝධයක් / ප්‍රතිරෝධ යුක්ත වේ. බැටරියේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොසළකා හැරිය හැක. 75Ω ප්‍රතිරෝධය හරහා විභව අන්තරය 9V නම් පහත සඳහන් කුමක් නොදන්නා ප්‍රතිරෝධය/ ප්‍රතිරෝධ නිරූපණය කරයිද?

 

32 – 2001

පෙන්වා ඇති ප්‍රතිරෝධ ජාලයේ ඞ සහ ශ අතර සමක ප්‍රතිරෝධය වනුයේ,

1. r
2. R
3. 2R
4. 2R + r
5. 4R + r

31 – 1999

සර්වසම සන්නායක කම්බි දෙකකින් සමන්විත වූ දිග 4 Km භූගත කේබලයක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි එහි කිසියම් ස්ථානයක දී ලුහුවත් වී ඇත. යම් තැනැත්තෙක් A- B  හා C- D හරහා පවතින ප්‍රතිරෝධ පිළිවෙලින් 30Ω හා 70Ω ලෙසින් අනාවරණය කර ගනී. A හි සිට ලුහුවත් වී ඇති ස්ථානයට ඇති දුර වනුයේ,

1. 1 km
2. 1.2km
3. 1.7 km
4. 2 km
5. 3 km

30 – 1999

ද්‍රව්‍යයන් තුනක් සඳහා විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව (ρ), උෂ්ණත්වය (T) සමඟ විචලනය වන ආකාරය, A ,B හා C යන ප්‍රස්ථාර තුනෙන් පෙන්නුම් කරයි.


පහත දක්වා ඇති සංයුක්තයන්ගෙන් කුමක් ඉහත වක්‍ර නිවැරදිව නිරූපණය කරයි ද?

29 – 1998 (08)

විද්‍යාගාරයක පරීක්‍ෂණාත්මක සැකසුමක විදුලි ආම්පන්න සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ඒවායෙන් වඩාත් ම සුදුසු වන්නේ,

(1) පරිවරණය කරන ලද කෙටි, සිහින් කම්බි වේ.
(2) පරිවරණය කරන ලද කෙටි, මහත කම්බි වේ.
(3) පරිවරණය නොකරන ලද දිග, සිහින් කම්බි වේ.
(4) පරිවරණය නොකරන ලද දිග, මහත කම්බි වේ.
(5) පරිවරණය නොකරන ලද කෙටි, මහත කම්බි වේ.

28 – 1997 (57)

පහත සඳහන් I – V වක්‍ර අතරින් කුමක් සූත්‍රිකා විදුලි බල්බයක් සඳහා ගැලපේද?