25-1999

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි බැටරියකට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කොට ඇති එක හා සමාන ප්‍රතිරෝධ දෙකක් මගින් 10W ක්‍ෂමතා උත්සර්ජනයක් සිදු කරයි. එම බැටරිය හරහා එම ප්‍රතිරෝධයම සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කළේ නම් ඇතිවන සම්පූර්ණ ක්‍ෂමතා උත්සර්ජනය වන්නේ,

 1.   5 W
 2.   10 W
 3.   20 W
 4.   40 W
 5.  60 W

24-1997

රූපයේ පෙන්වා ඇති ප්‍රතිරෝධ ජාලයේ සෑම ප්‍රතිරෝධයකින්ම උත්සර්ජනය කළ හැකි උපරිම ක්ෂමතාව 20 W වේ. ජාලය මගින් උත්සර්ජනය කළ හැකි උපරිම ක්ෂමතාව වනුයේ,

 1.   20 W
 2.   30 W
 3.   40 W
 4.   60 W
 5.   80 W

23-1996

විදුලි බලය කපා ඇති විටකද,12 V කාර් බැටරි විිස්සක් භාවිත කොට ගෘහස්ත විදුලි උවාරණ කිහිපයකට බලය සැපයීමට පුද්ගලයෙක් උත්සාහ කරයි. පහත උවාරණ අතුරින් ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ කුමක්ද?

 1.   විදුලි ස්ත්‍රික්කයක්.
 2.   සූත්‍රිකා බල්බයක්.
 3.   සීලිමේ සවිකල විදුලි පංකාවක්.
 4.   තාපන තැටියක්.
 5.   ගිල්ලුම් දඟරයක්.

22-1996

රූපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ ඇති ආලෝක බල්බ සර්වසම වේ. වැඩිම ආලෝකය ලබාදෙන බල්බයද අඩුම ආලෝකය ලබා දෙන බල්බය ද පිළිවෙලින්,

 1.  A සහ D වේ.
 2.  E සහ A වේ.
 3.  A සහ B වේ.
 4.  B සහ E වේ.
 5.  C සහ D වේ.

21-1995

ඉහත පරිපථයෙහි 10Ω ප්‍රතිරෝධයෙහි තාපයක් නොඉපදෙන්නේ R හි කුමන අගයක් සඳහාද?

 1.   0
 2.   3 Ω
 3.   6 Ω
 4.   9 Ω
 5.   12 Ω

20-1994

විදුලි බල්බයක දීප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පරිපථයක් රූපයේ දැක්වේ. A සහ B ප්‍රධාන විදුලි සැපයුමට සම්බන්ධ කරනු ලබන අතර P සර්පන යතුර R ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගෙන යනු ලැබේ.පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න,

 • A) Pයතුර C හි ඇති විට බල්බය සම්පූර්ණ දීප්තියෙන් දැල්වේ.
 • B) P යතුර C හි වුවත් D හි වුවත් R හි ශක්ති උත්සර්ජනය එක සමාන වේ.
 • C) සම්පූර්ණ ශක්ති පරිභෝජනය සැම විටම එකම වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

 1.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
 2.   B පමණක් සත්‍ය වේ.
 3.   C පමණක් සත්‍ය වේ.
 4.   A,B පමණක් සත්‍ය වේ.
 5.   A,B සහ C යන සියල්ල අසත්‍ය වේ.

 

19-1994

රට හරහා විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ ඉතා අධික වෝල්ටීයතාවයකිනි. මෙසේ වීමට හේතුව වන්නේ,

 1. විද්‍යුත් ජනක අධික වෝල්ටීයතාවකින් විදුලිය නිපදවන නිසාය.
 2. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඈත දුරකට තල්ලු කිරීමට අධි වෝල්ටීයතාවක් අවශ්‍ය නිසා ය.
 3. එය විශාල ධාරාවක් ගැලීමට සලස්වන නිසාය.
 4. සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් වලට මිනිසුන්ගෙන් ඇති විය හැකි හානිය වැලැක්විය හැකි නිසාය.
 5. වැඩි ක්‍ෂමතාවක් වඩා කාර්යක්‍ෂම ලෙස සම්ප්‍රේෂණය කල හැකි නිසාය.

18-1993

එක් එක් කෝෂයෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 0.1 Ω ද වි.ගා.බ 2V ද වූ කෝෂ දෙකක් සහ 2Ω ප්‍රතිරෝධ දෙකක් ඔබට සපයා ඇත. ඕනෑම 2Ω ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා උපරිම ක්‍ෂමතාව ලබා දෙන්නේ පහත ඒවායින් කුමන පරිපථයේද?

17-1992

විදුලි බල්බ දෙකක් වෙන් වෙන් වශයෙන් 120 V ක්‍ෂමතා සැපයුමකට සම්බන්ධ කළ විට ඒවා හරහා පිලිවෙලින් 0.83 A සහ 1.66 A ධාරා ගලයි. මෙම බල්බ දෙක 240W ක්‍ෂමතා සැපයුමක් හරහා ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළ විට,

 1. පළමුවන බල්බය හරහා ධාරාව 1.66A වන අතර දෙවන බල්බය හරහා 3.32A වේ.
 2. පළමුවන බල්බය හරහා ධාරාව 0.83A වන අතර දෙවන
  බල්බය හරහා 1.66A වේ.
 3. බල්බ දෙක හරහාම ධාරාව 0.83A වේ.
 4. බල්බ දෙක හරහාම ධාරාව 1.66A වේ.
 5. බල්බ දෙක හරහාම ධාරාව 1.11A වේ.

16-1992

12 V බැටරියකින් 1A ධාරාවක් පැය 100 ක් තුළ ලබා දිය හැක.බැටරියේ සම්පූර්ණ ශක්තිය වස්තූන් එසවීම සඳහා උපයෝගී කරගත හැකි නම්, මෙම ශක්තිය මගින් 1200 kg වස්තුවක් එසවිය හැකි උපරිම උස වනුයේ,

 1.   0.12 m
 2.   1.2 m
 3.   14.4 m
 4.   144 m
 5.   360 m