1999

17.ස්කන්ධ පිළිවෙළින් m1 හා m2(m2>m1)  වූ P හා Q කුට්ටි දෙකක් සුමට තිරස් මේසයක් මත තබා ඇත. සම්පීඩනය කරන ලද සැහැල්ලු C දුන්නක දෙකෙළවරට, මෙම කුට්ටි දෙක සම්බන්ධ කර ඇති අතර ඒවා S නම් වූ තන්තුවක් මගින් රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි නිසල ව රඳවා තබාගෙන ඇත.තන්තුව කැපූ විට,

A)කුට්ටිවල සම්පූර්ණ ගම්‍යතාව ශුන්‍යයෙහි ම පවතී.

B)දුන්න මගින් කුට්ටි මත යෙදෙන බලයන්ගේ විශාලත්ව සමාන වේ.

C)ආරම්භයේ දී P කුට්ටිය Q ට වඩා වේගයකින් චලනය වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

1)A පමණක් සත්‍ය වේ.                                                           2)B පමණක් සත්‍ය වේ.

3)A හා B පමණක් සත්‍ය වේ.                                                 4)B හා C පමණක් සත්‍ය වේ.

5)A,B හා C යන සියල්ල ම සත්‍ය වේ.

 

1998

16.ස්කන්ධය 1000 kg සහ දිග 11m වන දුම්රිය මැදිරියක් ඝර්ෂණයෙන් තොර,සෘජු, තිරස් පීලි මත නිශ්චලව ඇත. මැදිරිය තුළ සිටින ස්කන්ධය 100 kg වන මිනිසෙක් මැදිරියේ එක් කෙළවරක සිට අනෙක් කෙළවරට එක එල්ලේ ගමන් කරයි. මැදිරියට නිදහසේ චලනය විය හැකි නම් එය චලනය වන දුර,

1) 0

2)1/10m

3) 1/11m

4)1 m

5)   11 m

1998

15.ස්කන්ධය 5 kg වූ වස්තුවක් මත ක්‍රියාකරන F බලය කාලය (t) සමග විචලනය වන අයුරු ප්‍රස්තාරයේ දැක්වේ. වස්තුව මගින් ලබා ගන්නා ලද ගම්‍යතාව වනුයේ,

1)      350 Ns

2)      80 N s

3)      70 N s

4)      40 N s

5)      0

1997

14.තිරස් දිශාවක් ඔස්සේ වම් පසට 10 ms-1  ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන 5 x 10-2 kg  වූ මැටිගුලියක් තිරස් දිශාව ඔස්සේම 12 ms-1  ප්‍රවේගයකින් දකුණු පසට ගමන් කරන 6 x 10-2 kg   වූ මැටි ගුලියක් සමඟ ගැටේ. ගැටුමෙන් පසු ගුලි දෙක එකට ඇලී පවතී නම් එම සංයුක්ත වස්තුව ගමන් ගන්නා ප්‍රවේගය වන්නේ,

1)      0                              2)      1 ms-1                   3)      2 ms-1

4)      11 ms-1                 5)      22 ms-1

1996

13.සුමට තිරස් මේසයක් මත ගමන් කරන A නම් අංශුවක් මේසය මත නිශ්චලව ඇති B නම් අංශුවක් හා ගැටේ.A ආරම්භක ගම්‍යතාවේ විශාලත්වය  Po  නම් අංශුවල ගම්‍යතා (P) කාලය (t) සමඟ වෙනස් වන අයුරු වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ පහත සඳහන් කිනම් වක්‍රයෙන් ද?

1996

12.පෙන්වා ඇති රූප සටහනෙහි S යනු ස්කන්ධ දෙක අතර තබා  ඇති සම්පීඩිත සැහැල්ලු දුන්නක් වන අතර T තන්තුව මඟින් ස්කන්ධ දෙක එකට අල්ලා තබා ඇත. තන්තුව කැපූ විට 1kg ස්කන්ධය 20 ms1  ප්‍රවේගයෙන් ඉවතට ගමන් කරන්නේ නම් 10 kg ස්කන්ධය ගමන් කරනු ලබන්නේ,

1)      20 ms-1    ප්‍රවේගයකිනි.

2)      10 ms-1    ප්‍රවේගයකිනි.

3)      2  ms-1   ප්‍රවේගයකිනි.

4)   20/11  ms-1  ප්‍රවේගයකිනි.

5)      1  ms-1   ප්‍රවේගයකිනි.

1996

11.A සහ B වස්තු දෙක එකිනෙක සමඟ ගැටෙන විට ක්‍රියා (FA) සහ ප්‍රතික්‍රියා (FR) බල නිවැරදිව ඒවා මත ලකුණු කොට ඇත්තේ පහත කවර රූපයෙහි ද ?

1995

10.බාහිර බලවලින් තොරව වස්තු දෙකක් ගැටේ නම්, පහත ප්‍රකාශ   අතරින් කුමන ප්‍රකාශය සෑම    විටම සත්‍ය වේද ?

       1)  එක් එක් වස්තුවේ ගම්‍යතාව නොවෙනස්ව පවතී.

      2) එක් එක් වස්තුවේ චාලක ශක්තිය  නොවෙනස්ව පවතී.

      3) වස්තූන්හි සම්පුර්ණ චාලක ශක්තිය නොවෙනස්ව පවතී.

      4) වස්තූන්හි සම්පුර්ණ ගම්‍යතාව නොවෙනස්ව පවතී.

      5) එක් එක් වස්තුවේ චලිත දිශාව නොවෙනස්ව පවතී.

1994

09.ස්කන්ධය 5 kg වන වස්තුවක්, ප්‍රස්ථාරයේ පෙන්වා ඇති අයුරු කාලය t, සමඟ විචලනය වන සම්ප්‍රයුක්ත F බලයකට යටත් වේ. 10s තුළ දී වස්තුව අයත් කර ගන්නා ගම්‍යතාව වනුයේ,

1) 0

2) 5 N s

3) 40 Ns

4) 50 Ns

5) 60 Ns

1993


08.ස්කන්ධය m වන වස්තුවක් x අක්ෂය දිගේ v වේගයෙන් ගමන් කරන අතර හදිසියේ සර්වසම කැබලි දෙකකට කැඩී යයි. කැඩී ගිය එක් කැබැල්ලක් v වේගයෙන් y අක්ෂයට සමාන්තරව එහි ධන දිශාවට චලනය වේ නම් අනෙක් කැබැල්ලේ චලිත දිශාව ඉතා හොඳින් නිරූපණය වන්නේ කුමකින් ද ?