14-2009

ව’නියර් කැලිපරයක් භාවිතයෙන් ඍජුකෝණාස්‍රාකාර ලී කුට්ටියක (W) දිග මනිනු ලැබේ. ව’නියර් කැලිපරයේ සහ කුට්ටියේ අදාළ කොටස් රූපයේ දැක්වේ. (ව’නියර් පරිමාණයේ අදාල බෙදුම් පමණක් පෙන්වා ඇත.) ව’නියර් කැලිපරයේ මූලාංක දෝශයක් නැතිනම් ලී කුට්ටියේ දිග වන්නේ,

 1.   1.30 cm
 2.   1.35 cm
 3.   1.45 cm
 4.   1.50 cm
 5.   1.55 cm

(ans:3)

13-2006

එක්තරා මිනුම් උපකරණයක ප්‍රධාන පරිමාණ කොටස් (n – 1) සංඛ්‍යාවක් වර්නියර් පරිමාණ කොටස් n සංඛ්‍යාවකට බෙදා ඇති නම් උපකරණයේ කුඩාම මිනුම වන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණ කොටස්,

 1.   1
 2.   1/n
 3.   n/(n-1)
 4.   (n-1)/n
 5.   1/(n-1)

(ans:2)

12-2000

මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයක හනු දෙක ස්පර්ශව ඇති අවස්ථාවක දී එහි කොටසක් රූප සටහන මඟින් පෙන්වා ඇත. ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ මූලාංක දෝෂය,

 1.   0.43 mmවන අතර එය පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
 2.   0.43 mm වන අතර එය පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.
 3.   0.03 mm වන අතර එය පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
 4.   0.03 mm වන අතර එය පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.
 5.   0.47 mm වන අතර එය පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.

(ans:3)

11-1996

මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයක හනු දෙක ස්පර්ශව ඇති අවස්ථාවක දී එහි කොටසක් රූප සටහන මඟින් පෙන්වා ඇත. උපකරණයේ මූලාංක දෝෂය,

 1.   0.48 mm වන අතර එය අවසාන පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
 2.   0.48 mm වන අතර එය අවසාන පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.
 3.   0.02 mm වන අතර එය අවසාන පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
 4.   0.02 mm වන අතර එය අවසාන පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.
 5.   0.03 mm වන අතර එය අවසාන පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.

(ans:3)

10-1995

50 cm පමණ දිගක සිදුවන මිලිමීටරයක ප්‍රමාණයේ කුඩා වෙනස්වීම් මැන ගැනීම සඳහා පහත දක්වා ඇති කුමන ක්‍රමය / උපකරණය භාවිතා කළ නොහැකි ද ?

 1.   ගෝලමානය
 2.   චල අන්වික්‍ෂය
 3.   මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය
 4.   ලීවර ක්‍රමය
 5.   මීටර කෝදුව

(ans:3)

09-1994

මිනුම් උපකරණයක ප්‍රධාන පරිමාණය M හා වර්නියර් පරිමාණය U රූපයේ පෙන්වා ඇත. උපකරණයේ කුඩාම මිනුම වනුයේ,

 1.   0.05 mm
 2.   0.10 mm
 3.   0.15 mm
 4.   0.20 mm
 5.   0.25 mm

(ans:1)

08-1992

මීටර් කෝදුවල චල අන්වීක්‍ෂය, වර්නියර් කැලිපරය, මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය, ගෝලමානය යන පරික්‍ෂණාගාර මිනුම් උපකරණ අතුරින් එකක්වත් භාවිතා කොට ලබා නොගත් මිනුම කුමක් ද ?

 1.   3.015 cm
 2.   10.122 cm
 3.   45.73 cm
 4.   72.1 cm
 5.   0.027 cm

(ans:3)

07-1989

මිනුම් උපකරණයක ඇති වර්නියර් පරිමාණය කොටස් 50 කින් සමන්විත වේ. එම කොටස් 50 ප්‍රධාන පරිමාණයේ මිලි මීටර් භාගයේ කොටස් 49 ක් හා සමඟ සමපාත වේ නම් උපකරණයේ කුඩාම මිනුම වනුයේ,

 1.   0.01 mm
 2.   0.001 mm
 3.   0.02 mm
 4.   0.002 mm
 5.   0.025 mm

(ans:1)

06-1987

රූපයේ පෙන්වා ඇති උපකරණයෙහි ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් 9 ක් එනම් 9 mm , වර්නියර් පරිමාණයේ කොටස් 10 ක් සමඟ සමපාත වේ. රූප සටහනෙහි දැක්වෙන පාඨාංකය,

 1.   25 mm
 2.   25.1 mm
 3.   25.5 mm
 4.   25.6 mm
 5.   26.1 mm

(ans:3)

05-1886

ධ්වනි මාන කම්බියක විෂ්කම්භය මැනීම සඳහා පහත සඳහන් උපකරණයන්ගෙන් වඩාත් සුදුසු උපකරණය කුමක් ද?

 1.   මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය
 2.   වර්නියර කැලිපරය
 3.   මීටර් කෝදුව
 4.   චල අන්වීක්‍ෂය
 5.   ගෝල මානය

(ans:1)