08 – 2000

සාමාන්‍ය ඇසක කාචයේ උපරිම නාභිය දුර 2.5cm කි. අවිදුර ලක්ෂ්‍යය 25 cm නම් අක්ෂි කාචයේ අවම නාභිය දුර ආසන්න වශයෙන්,
1) 1.5 cm
2) 1.8 cm
3) 2.0 cm
4) 2.3 cm
5) 2.5 cm

07 -1999

පුද්ගලයෙකුට, ඩයොප්ටර -1.5 ක බලයක් ඇති ඇස් කන්නාඩි පැළඳු විට ඔහුගේ ඇස් වල සිට
25 cm ඈතින් තබා ඇති වස්තුන් පැහැදිලි ව දැකිය හැක. ඇස් කන්නාඩි නොමැතිව ඔහුට වඩාත් පැහැදිලි ව දැකිය හැක්කේ වස්තුන් තබා ඇති අවම දුර
1) ඔහුගේ ඇස්වල සිට 18cm වන විට ය.
2) ඔහුගේ ඇස්වල සිට 20cm වන විට ය.
3) ඔහුගේ ඇස්වල සිට 30cm වන විට ය.
4) ඔහුගේ ඇස්වල සිට 40cmවන විට ය.
5) ඔහුගේ ඇස්වල සිට 50cm වන විට ය.

(Ans :4)

 

06 – 1997

ඇසක විෂද දෘෂ්ටියේ අවම දුර 1m වේ. මෙය 25 cm බවට වෙනස් කිරිමට අවශ්‍ය කාචය,
1) නාභිය දුර 25 cmවන උත්තල එකකි.
2) නාභිය දුර 25 cm වන අවතල එකකි.
3) නාභිය දුර 33.3cm වන උත්තල එකකි.
4) නාභිය දුර 33.3cm වන අවතල එකකි.
5) නාභිය දුර 40 cm වන උත්තල එකකි.

(Ans : 3)

05 – 1996

මිනිස් ඇස මඟින් වස්තුවක ප්‍රතිබිම්බයේ පිහිටිම දෘෂ්ටි විතානය මත දෘශ්‍ය වන ලෙස සකස් වන්නේ,
1) කනීනිකාවෙහි විෂ්කම්භය වෙනස්වීමෙනි.
2) කාචයේ පිහිටීම වෙනස් වීමෙනි.
3) කාචයේ නාභි දුර වෙනස්වීමෙනි.
4) ස්වච්ඡ මණ්ඩලයෙහි හැඩය වෙනස් වීමෙනි.
5) අක්‍ෂි ගෝලයේ විෂ්කම්භය වෙනස් වීමෙනි.

(Ans : 3)

04 – 1995

මිනිසෙකුට තමාගේ ඇස්වල සිට 0.75 m හා 1.8m අතර දුරක පවතින වස්තු පමණක් පැහැදිලිව පෙනේ. ඈත වස්තූන් පැහැදිලිව බලා ගැනීම සඳහා ඔහු පැළදිය කළ යුතු ඉතාම සුදුසු කාච වනුයේ,
1) නාභීය දුර 0.75m වන අවතල කාච වේ.
2) නභීය දුර 0.75m වන උත්තල කාචයක් වේ.
3) නභීය දුර 1.8m වන උත්තල කාචයක් වේ.
4) නාභීය දුර1.8m වන අවතල කාච වේ.
5) නාභීය දුර 1.275m වන අවතල කාච වේ.

(Ans : 4)

03 – 1992

යම් දෘෂ්ඨී දෝෂයකින් / දෝෂවලින් පෙළෙන තැනැත්තෙකුට ජලය තුළ දී වඩාත් පැහැදිලිව දැකිය හැක. ඔහු පෙළෙනු ඇත්තේ,
1) අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වයෙනි.
2) දුර දෘෂ්ටිකත්වයෙනි.
3) විෂම දෘෂ්ටිකත්වයෙනි.
4) වර්ණඅන්ධතාවයෙනි.
5) දුර දෘෂ්ටිකත්වය සහ විෂම දෘෂ්ටිකතාවයෙනි.

(Ans : 1)

02 -1987

මිනිසෙකුට සිය ඇසෙහි සිට 60cm සහ 500cm පරාසය තුළ පිහිටි වස්තූන් පැහැදිලිව දැකිය හැක. ඔහුගේ විදුර ලක්‍ෂ්‍යය අනන්තය වන සේ සකස් කිරීමට භාවිතා කළ යුතු උපැස් යුවල සමන්විත විය යුත්තේ
1) 60cm නාභීය දුරින් යුතු අභිසාරී කාචවලින් ය.
2) 500cm නාභීය දුරින් යුතු අභිසාරී කාචවලින් ය.
3)60cm නාභීය දුරින් යුතු අපසාරී කාචවලින් ය.
4) 500cm නාභීය දුරින් යුතු අපසාරී කාචවලින් ය.
5) 60 cm නාභීය දුරින් යුතු සිලින්ඩරාකාර කාචවලින් ය.

(Ans : 4)

01 – 1983

මිනිසෙකුට මීටර් කිහිපයකට වඩා දුර පැහැදිලිව නොපෙනේ. ඔහු පෙලෙන්නේ,
1) අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වයෙනි. ඔහුට අවතල කාචයක් අවශ්‍ය වේ.
2) අවිදුර දෘෂ්ටිකත්වයෙනි. ඔහුට උත්තල කාචයක් අවශ්‍ය වේ.
3) දුර දෘෂ්ටිකත්වයෙනි. ඔහුට අවතල කාචයක් අවශ්‍ය වේ.
4) දුර දෘෂ්ටිකත්වයෙනි. ඔහුට උත්තල කාචයක් අවශ්‍ය වේ.
5) තනි කාචයකින් නිවැරදි කළ නොහැකි අක්‍ෂි දෝෂයකිනි.

(Ans : 1)