21-2000

වර්තනාංකය 1.40 වන ප්ලාස්ටික්වලින් තැනූ ප්‍රිස්මයක එක් මුහුණතක් මතට රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ඒකවර්ණ ආලෝක කිරණයක් අභිලම්බ ව පතිත වේ. වාතයට නිර්ගමනය වන වර්තිත කිරණය වඩාත් හොඳින් පෙන්වන්නේ, (sin 45° = 1/ 1.42 )

 1.   a
 2.   b
 3.   c
 4.   d
 5.   e

(ans:3)

20-1999

පටු, සමාන්තර, ඒකවර්ණ ආලෝක කදම්බයක් සෘජු කෝණි, සමද්විපාද වීදුරු ප්‍රිස්මයක් මත පතිත වන වෙනස් ආකාර පහක් පහත රූප වලින් පෙන්වා ඇත. ආරම්භයේ කදම්බය ඇතුල් වූ මුහුණතින් ම එය නිර්ගත වන සැකැස්ම කුමක් ද ?

 1.    
 2.          
 3.            
 4.              

(ans:4)

19-1998

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඒක වර්ණ ආලෝක කිරණයක් ප්‍රිස්මයක් තුළින් ගමන් කරයි. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

 • A)  (i1-r1 )කෝණය ප්‍රිස්මය මඟින් ඇති කළ අපගමන කෝණය ලෙස හැඳින්වේ.
 • B)  iකෝණය සෑමවිටම i1 සමඟ වැඩි වේ.
 • C)  අවම අපගමනයේදී ( i1 = i2 ) වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,

 1.   A පමණි.
 2.   B පමණි.
 3.   C පමණි.
 4.   B,C පමණි.
 5.   සියල්ලම

(ans:3)

 

18-1997

පෙන්වා ඇති රූපවල I මඟින් O වස්තුවෙහි ප්‍රතිබිම්බය දක්වා ඇත. පෙට්ටිය තුළ සෘජුකෝණී සමද්විපාද ප්‍රිස්මයක් තැබීමෙන් රූපවල පෙන්වා ඇති පරිදි ප්‍රතිබිම්බ ලබාගත හැක්කේ,

                        

 1.   B හි දී පමණි.
 2.   A සහ C හි දී පමණි.
 3.   B සහ C හි දී පමණි.
 4.   A සහ B හි දී පමණි.
 5.   A,B සහ C යන සෑම එකකින්මය.

(ans:all)

 

17-1996

පහත සඳහන් වර්ණ අතුරින් වීදුරු ප්‍රිස්මයක් නිසා වැඩිම අපගමනයක් ඇති වන්නේ,

 1.   ජම්බූල වර්ණය.
 2.   රතු වර්ණය.
 3.   නිල් වර්ණය.
 4.   කොළ වර්ණය.
 5.   කහ වර්ණය.

(ans:1)

16-1995

X නම් ඒක වර්ණ ආලෝක කිරණයක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ජලය තුල තනා ඇති වායු ප්‍රිස්මයක් මත පතනය වේ. නිර්ගත කිරණය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරනුයේ,

 1.   a
 2.   b
 3.   c
 4.   d
 5.   e

(ans:2)

15-1994

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පටු සුදු ආලෝක කදම්භයක් වීදුරු ප්‍රිස්මයක XZ මුහුණත් මතට ලම්බව පතනය වේ. ඉක්බිතිව එය XY මුහුණත මත 41°15′ ක කෝණයක් සාදමින් පතනය වන අතර මෙම කෝණය කහ ආලෝකය සඳහා වීදුරු-වාත අතුරු මුහුණතේ අවධි කෝණයේ අගයට සමාන වේ. සුදු ආලෝකයේ නිල් පැහැති සංරචකය ගමන් කරන්නේ,

 1.   OA දිශාවටය.
 2.   OB දිශාවටය.
 3.   OC දිශාවටය.
 4.   OD දිශාවටය.
 5.   OE දිශාවටය.

(ans:1)

14-1993

ප්‍රිස්මයක AB මුහුණත මත ආලෝක කිරණයක් ලම්බව පතිත වේ. මෙම කිරණය AC මුහණත දිගේ නිර්ගත වේ. BAC කෝණය 40° නම් ප්‍රිස්මය තනා ඇති ද්‍රව්‍යයේ වර්තන අංකය වන්නේ,

 1.   1/ (sin 40°)
 2.   1/ (sin 50°)
 3.   sin 40°
 4.   sin 50°
 5.   sin 40°/ sin 50°

(ans:1)

 

13-1992

අවම අපගමනයක් සහිතව ප්‍රිස්මයක් තුළින් ගමන් කරන ආලෝක කිරණයක් පෙන්වන්නේ පහත සඳහන් කුමන රූපයෙන් ද ?

 1.  
 2.  

(ans:3)

12-1991

පහත පෙන්වා ඇති වීදුරු ප්‍රිස්ම සැකසුම් අතරින් පෙන්වා ඇති සමාන්තර ආලෝක කඳම්බය අභිසාරී නොකරන්නේ කිනම් සැකැස්ම ද ?

(ans:4)