17 -2000

නක්ෂත්‍ර දුරේක්ෂයක් හා සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක් පිළිබඳ ව
කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
(A)වැඩි විශාලනයක් ලබා ගැනීම සඳහා දුරේක්ෂයේ අවනෙත් කාචයේ නාභිය දුර විශාල විය යුතු අතර උපනෙතේ නාභිය දුර කුඩා විය යුතු ය.
(B) වැඩි විශාලනයක් ලබා ගැනිම සඳහා අන්වීක්ෂයේ අවනෙත් කාචයේ නාභිය දුර කුඩා විය යුතු අතර උපනෙතේ නාභිය දුර විශාල විය යුතු ය.
(C) දුරේක්ෂය සාමාන්‍ය සීරුමාරුවේ පවතින විට කාච අතර පරතරය කාචවල නාභි දුරවල ඓක්‍යයට සමානය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,
1) A  පමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A හා C පමණක් සත්‍ය වේ.
5) A,B හා C යන සියල්ල ම සත්‍ය වේ.

(Ans :4)

16 -1999

නක්ෂත්‍ර දුරේක්ෂයක අවනෙතට 60cm නාභීය දුරක් ඇත. විවේකී සාමාන්‍ය ඇසකට වස්තුන් දර්ශනය වන පරිදි දුරේක්ෂය සීරුමාරු කොට ඇති විට එහි කාච අතර දුර 65cm වේ. උපකරණයේ කෝණික විශාලනය වනුයේ,
1) 2.4
2) 2.6
3) 5
4) 12
5) 20

(Ans :4)

15 -1998

සරල අන්වීක්ෂයක විශාලක බලය M, එහි නාභිය දුර f හි පරස්පරය සමග වෙනස් වීම වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනුයේ පහත කවර ප්‍රස්තාරයෙන් ද ?

(Ans : 1)

14 – 1997

නාභිය දුර 5 cm අභිසාරි කාචයක් විශාලක කාචයක් වශයෙන් භාවිත වේ. විශද දෘෂ්ටියේ අවම දුර 25 cm නම්, ලබා ගත හැකි විශාලනයේ උපරිම අගය වනුයේ,
1) 4
2) 5
3) 6
4) 8
5)10

(Ans : 3)

13 -1996

අන්වීක්‍ෂ සහ දුරේක්‍ෂ පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.
(A) සංයුක්ත අන්වීක්‍ෂයක විශාලන බලය උපරිම වන්නේ අවසාන ප්‍රතිබිම්බය ඇසෙහි අවිදුර ලක්‍ෂ්‍යයේ සෑදෙන විටය.
(B)බොහෝ ඈත පිහිටි වස්තූන් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා උපයෝගී කර ගන්නා නක්‍ෂත්‍ර දුරේක්‍ෂ වලට විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත අවනෙත් කාචයක් තිබීම යෝග්‍ය වේ.
(C) නක්‍ෂත්‍ර දුරේක්‍ෂයක විශාලන බලය උපරිම වන්නේ අවසාන ප්‍රතිබිම්බය අනත්තයේ සෑදෙන විටය.
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,
1) B පමණක් සත්‍ය වේ.
2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) B  සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
5) A, Bසහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(Ans :2)

12- 1994

සාමාන්‍ය සීරුමාරුවේ පවතින නක්‍ෂත්‍ර දුරේක්‍ෂයක් නාභීය දුර 80 cm හා 4 cm වන කාච දෙකකින් සමන්විත වේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
(A) කුඩාම බලයකින් යුක්ත වන්නේ උපනෙත් කාචයයි.
(B) දුරේක්‍ෂයේ කෝණික විශාලනය 20 වේ.
(C) කාච අතර පරතරය 84cm ක් වේ.
ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,
1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
5)A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(Ans :4)

11 – 1994

දී ඇති උපනෙත් කාචයක් සමඟ විශාලතම කෝණික විශාලනයක් ලබා දෙන සංයුක්ත අන්වීක්‍ෂයේ අවනෙත් කාචය,
1) නාභීය දුර 20 cm වන අවතල කාචයක් විය යුතුය.
2) නාභීය දුර 20 cm වන උත්තල කාචයක් විය යුතුය.
3) නාභීය දුර15 cm වන උත්තල කාචයක් විය යුතුය.
4) නාභීය දුර10 cmවන අවතල කාචයක් විය යුතුය.
5) නාභීය දුර 10 cm වන උත්තල කාචයක් විය යුතුය.

(Ans : 5)

10 – 1992

නක්‍ෂත්‍ර දුරේක්‍ෂයක් ඈත පිහිටි වස්තුවක් බැලීම සඳහා සීරුමාරු කර ඇත. රූපයේ පෙනෙන අයුරු d විෂ්කම්භය ඇති අවනෙත් කාචය පුරා සම්පූර්ණයෙන් ම කිරණ පතනය වේ. දුරේක්‍ෂයේ කෝණික විශාලනය m නම්, නිර්ගත කඳම්බයේ විෂ්කම්භය,
1) dm
2) d/m
3) m/d
4) d/2m
5) 2d/m

(Ans : 2)

09 – 1991

සංයුක්ත අන්වීක්‍ෂයක අවනෙතෙහි ඇති කරන විශාලනය 10 ක් වන අතර උපනෙත ඇති කරන විශාලනය 15 කි. සංයුක්ත අන්වීක්‍ෂය මඟින් ලබා දෙන සම්පූර්ණ විශාලනය වන්නේ,
1) 2/3
2) 1.5
3) 5
4) 25
5) 150

(Ans : 5)

08 – 1990

සාමාන්‍ය සීරුමාරුවේ තබා ඇති දුරේක්ෂයක් අභිසාරී කාච දෙකකින් සමන්විත වේ. එහි අවනෙතෙහි නාභිය දුර 500mm වන අතර උපනෙතෙහි නාභිය දුර 50mm වේ. කාච දෙක අතර පරතරය වනුයේ,
1) 550mm
2) 500mm
3) 450mm
4) 50mm
5) 10mm

(Ans : 2)