29 -2000

රොකටයක් පෘථිවියේ සිට පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ලම්බක ව ඉවතට චලිත වීමේ දී, රොකටය තුළ වූ ඉන්ධනවල ස්කන්ධය m කාලය t සමග අඩුවන ආකාරය ප්‍රස්තාරයෙන් දක්වා ඇත.වායුගෝලීය ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හැරිය හැකි නම් සහ ඉන්ධන මගින් ඇති කරන තෙරපුම දිගටම නියතව පවතී නම්, රොකටයෙහි ප්‍රවේගය v කාලය t සමග වෙනස්වන ආකාරය  වඩාත්ම හොඳින්නිරූපණය වන්නේ පහත කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන්ද ?

28 – 2000

ස්කන්ධය M වන පහත සඳහන් වස්තු අතරින් විශාලතම ත්වරණය ඇත්තේ කුමකට ද ?

27 – 1999

ස්කන්ධ පිළිවෙළින් 2kg  හා 1kg වූ A හා B කුට්ටි දෙකක් එකිනෙක ස්පර්ශ වන සේ ඝර්ෂණය රහිත මේසයක් මත තබා ඇත. රූපයෙහි දැක්වෙන පරිදි A මත F නම් වූ තිරස් බලයක් යෙදු විට B මගින් A මත ඇති කරන බලය 1N වේ. එම බලය ඉවත් කොට ඊට සමාන බලයක් විරුද්ධ දිශාවට B මත යෙදු විට A මගින් B මත යෙදෙන බලය වන්නේ,

1) 0.5 N

2) 1N

3) 2N

4) 4N

5) 5N

26 – 1999

නියත සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් මඟින් නිශ්චලතාවට ගෙන එනු ලබන යම් වස්තුවක ප්‍රවේගය v කාලය t සමඟ විචලනය වන අන්දම වඩාත්ම හොඳින් දැක්වෙන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන් ද ?

25 – 1998

රූපයේ පෙනෙන අයුරු කාලය t = 0 දී නිශ්චල වස්තුවකට F1(=10N)සහ F2(=9N) බල දෙකක් එකවිට යොදනු ලැබේ. t =t1 දී F2 බලය ක්‍ෂණිකව 10N දක්වා වැඩි කරන අතර කාලය t =2t1 දී F1 බලය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ. කාලය (t) සමඟ වස්තුවේ ප්‍රවේගය (v) වෙනස් වන අයුරු වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ පහත ප්‍රස්ථාරවලින් කුමන එකෙන් ද ?

 

24 – 1996

රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයේ කාලය සමඟ වෙනස් වන බලයක් (F) ඝර්ෂණය රහිත තිරස් පීලී මත ආරම්භයේ නිශ්චලතාවේ ඇති ස්කන්ධය 10000kg වූ රථයක් මත ක්‍රියා කරයි. 100s පසුව රථයේ වේගය,

 

 

 

 

1) 2.5ms-1 වේ.
2) 5ms-1 වේ.
3) 7.5ms-1 වේ.
4) 10ms-1 වේ.
5) 15ms-1 වේ.

 

23 – 1994

රූපයේ පෙන්වා ඇති අන්දමට, කිරල කැබැල්ලක් සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවක් මඟින් ජලය අඩංගු භාජනයක් තුළ එහි පතුළට සම්බන්ධ කොට ඇත.
භාජනය නියත ත්වරණයකින් තිරස්ව වම් පැත්තට චලනය කරන විට, තන්තුවේ දිශාව සහ ජල පෘෂ්ඨයේ වෙනස්වීම වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ පහත දී ඇති කවර රූප සටහනින් ද ?

 

 

 

22 – 1994

0.4 kg වන ස්කන්ධයක් සැහැල්ලු දුන්නක් මඟින් රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරින් එල්ලා ඇත. 0.2kg වන දෙවන ස්කන්ධයක් නූලක් මඟින් පළමු ස්කන්ධයේ එල්ලා ඇත. පද්ධතිය සමතුලිත අවස්ථාවේ දී නූල පුළුස්සා දමනු ලැබේ. 0.4 kg ස්කන්ධයේ ආරම්භක ත්වරණය වන්නේ,

1)  10/3ms-2 ය.

2) 5 ms-2 ය.

3) 20/3ms-2 ය.

4) 10 ms-2 ය.

5) 20 ms-2 ය.

21 – 1994

Oස්කන්ධය 2kg වන වස්තුවක් 9 N වූ නියත සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් මඟින් නිසලතාවේ සිට ත්වරණය කරන ලදී. වස්තුව 4m දුරක් ගමන් කර ඇති විට එහි වේගය,

1) 72ms-1ය.

2) 36ms-1ය.

3) 9ms-1ය.

4) 6 ms-1ය.

5) 3ms-1ය.

20 -1992


නිශ්චලතාවයේ පවතින උත්තෝලකයක(Lift) සීලිමෙහි , දුන්නක ආධාරයෙන් සිරස්ව ස්කන්ධයක් එල්ලා ඇතිවිට දුන්නේ ඇති වන විතතිය x0 බව සොයා ගන්නා ලදී.   මෙම උත්තෝලකය දැන් එහි ප්‍රවේගය (v) කාලය (t) සමඟ රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු වෙනස් වන ආකාරයට සිරස්ව පහළට චලනය වීමට සැලැස්වුවහොත් දුන්නෙහි විතතිය (x) කාලය (t) සමඟ වෙනස් වන ආකාරය වඩාත්  හොඳින් නිරූපණය වන්නේ කුමකින් ද ?