21 – 2000

එක් කළෙවරක් වසා ඇති ඔර්ගල නළයක් ගිටාරයක එක් තන්තු වක් සමඟ අනුනාද වේ. තන්තුවේ දිග නළයේ දිග මෙන් 0.8 ගුණයකි. නළය හා තන්තුව යන දෙකම කම්පනය වන්නේ එවාහි මූලික සංඛ්‍යාතවලින් නම්, නළයේ ආන්ත ශෝධනය නොසළකා හැරිය විට,

1) 0.1

2) 0.2

3) 0.4

4) 0.8

5) 1.6

20 – 1999

දිග 50cm හා 50.5cm වූ ඔර්ගල නළ දෙකක් එකවර නාද කළ විට, තත්පරයට නුගැසුම් 03 ක් ඇසේ. ආන්තශෝධන නොසළකනා හැරිය විට, නළ දෙකෙහි සංඛ්‍යාක පිළිවෙලින් වනුයේ,

1) 303Hz හා 300Hz

2) 300Hz හා 303Hz

3) 150Hz හා 153Hz

4) 153Hz හා 150Hz

5)  203Hz හා 200Hz

 

 

19 – 1998

එක්තරා සංවෘත නළයක් සහ විවෘත නළයක් මගින් ඇති කරනු ලබන මූලික සංඛ්‍යාත (f0) එකිනෙක සමාන වේ. සංවෘත නළයෙහි පතුලෙහි වදින තෙක්ම විවෘත නළය එය තුලට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුල් කරනු ලැබේ. ආන්ත ශෝධන නොසළකා හැරියහොත් නව සැකැස්මට අදාල මූලික සංඛ්‍යාතය වනුයේ,

1) f0 /3

2) f0 /2

3) f

4) 2f0

5) 3f0

18 – 1997

50cm දිගකින් යුත් ඔර්ගල නළයකඑක් කෙළවරක් වසා ඇත. වාතයේ ධිවනි වේගය 300ms-1 නම්, නළය නාද කළ විට, ඉන් ඇති වන පහත්ම අනුනාද සංඛ්‍යාත දෙක වන්නේ,

1) 150Hz හා  300Hz

2) 150Hz හා  450Hz

3) 300Hz හා  450Hz

4) 300Hz හා  900 Hz

5) 450Hz හා  1050Hz

17 – 1996

දෙකෙළවර විවෘතව ඇති නළයක් තුල ඇති වන ස්ථාවර තරංග පිළිබඳව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.

(A)වලංගු කම්පන රටා නළයේ දෙකෙළවර පීඩන නිෂ්පන්ද  ඇති කරයි.

(B) වලංගු සංඛ්‍යාත මූලිකයේ සියලුම ප්‍රසංවාද වලින් සමන්විත වේ.

(C) වලංගු කම්පන රටාවලට අනුරූප වන නළයේ දිග සෑම විටම තරංගයේ තරංග ආයාමයේ පූර්ණ ගුණාකාරයක් වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍යය වන්නේ,

1)  A පමණි .

2)  A,C පමණි .

3)  A,B පමණි .

4)  B,C පමණි .

5) සියල්ලම.

 

16 – 1994

එක් කෙළවරක් වසා ඇති නළයක් තුළ කම්පනය වන වායු කඳක් සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.

A)  පළමු උපරිතානයේ සංඛ්‍යාතය මුලික ස්වරයේ සංඛ්‍යාතය මෙන් දෙගුණයකි

B)  උපරිම වායු පීඩනය ඇති වන්නේ නළයේ සංවෘත කෙළවරෙහි ය.

C) වායු කඳේ තරංග ආයාමය ආර්ද්‍රතාව සමඟ වෙනස් වේ.

ඉහත ප්‍රකාශවලින්,

1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.

2) B පමණක් සත්‍ය වේ.

3) C  පමණක් සත්‍ය වේ.

4)  B සහ C ක්‍ පමණක් සත්‍ය වේ.

5) A, B සහ C සියල්ල අසත්‍ය වේ.

14 – 1993

එක් කොළවරක් වසන ලද නලයක සහ දෙකෙළවර විවෘත නළයක දිග පිළිවෙලින් L1 සහ L2 වේ. මෙම නළ දෙක එකවිට ශබ්ද කළ විට පළමු උපරිතානයේ සංඛ්‍යාත සමාන නම් L1/L2 සමාන වන්නේ,

1) 1/4

2) 1/3

3) 1/2

4) 3/4

5) 5/6

13 -1993

පහත දක්වා ඇති ඒවා කුමක් මුලික ස්වරයේ ඉරට්ටේ පුර්ණ සංඛ්‍යා ගුණාකාරවලින් යුත් උපරිතාන සාදන්නේ ද ?

A) විවෘත ඔර්ගල නලයක්

B) එක් කෙලවරක් වසා ඇති ඔර්ගල නළයක්

C) මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයෙන් කලම්පකර ඇති තීර්යක් කම්පන ඇති කරන දණ්ඩක්

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,

1) A සහ B පමණයි

2) B සහ Cපමණයි

3) A සහ C පමණයි

4) A,B සහ C යන සියල්ලම

5) ඉහත ඒවා සියල්ලම නොවේ.

12 – 1993

මාධ්‍යයක ඇති ස්ථාවර තරංගයක් ගැන කෙරෙන පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) ප්‍රෂ්පන්දයේ දී අංශුවල විස්ථාපනය අනෙක් ඕනෑම ලක්‍ෂ්‍යයක අංශුවල විස්ථාපනයට වඩා වැඩිය.

(B) ප්‍රෂ්පන්දයේ අංශුවල ප්‍රවේගය අනෙක් ලක්‍ෂ්‍යය වල අංශු ප්‍රවේගයට වඩා වැඩිය.

(C) ඕනෑම මෙහොතක දී අනුයාත නිෂ්පන්ද දෙකක් අතර  අංශු එකම දිශාවකට ගමන් කෙරේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින්,

(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.

(2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.

(3) Bසහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

(4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

(5) A ,B සහ C යන සියල්ල සත්‍ය වේ.

11 – 1992

වාතය තුළ ධ්වනි වේගය 332 ms-1 වේ. 50cm දිගැති දෙකෙළවර විවෘත නළයක් තුළ ඇති වන මූලික තානයේ සංඛ්‍යාතය වන්නේ,

1) 160Hz

2) 272 Hz

3) 323 Hz

4) 332 Hz

5) 385 Hz