13-2005

පුද්ගලයින් දස දෙනෙක් වෘත්තයක් මත සිටගෙන සිටිති. ඔවුන්ගෙන් එක් පුද්ගලයෙකු හඬ නගන විට වෘත්ත කේන්ද්‍රයෙහි තීව්‍රතා මට්ටම 50 dB වේ. මෙම පුද්ගලයින් දස දෙනා, සෑම කෙනෙක් ම ඉහත සඳහන් කළ ශබ්ද මට්ටම ම ඇති කරමින් එකවර හඬ නැගූ විට වෘත්ත කේන්ද්‍රයෙහි තීව්‍රතා මට්ටම වනුයේ,

  1.    40 dB
  2.    50 dB
  3.    60 dB
  4.    80 dB
  5.    90 dB

38-2004

ලක්ෂ්‍යාකාර ප්‍රභවයකින් නිකුත් වන ධ්වනියේ තීව්‍රතාව ප්‍රභවයේ සිට ඇති දුරෙහි වර්ගයට ප්‍රතිලෝම ව සමානුපාතික වේ. ලක්ෂ්‍යාකාර ධ්වනි ප්‍රභවයක සිට 1m දුරකදී ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 50dB නම් ප්‍රභවයේ සිට 10m දුරකදී ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම වනුයෙ,

1)0.5 dB

2) 3 dB

3) 5 dB

4) 30 dB

5) 70dB

37-2003

ධ්වනි තරංගයක තීව්‍රතා මට්ටමේ ඒකකය වනුයෙ,

1) Hz

2)W

3)Jm‾²

4)Wm‾²

5)dB

36-2002

තීව්‍රතාවය 2.0 μWm‾²වන ශබ්ද තරංගයක් 10 cm² පෘෂ්ඨික වර්ගඵලයක් හරහා එයට ලම්බකව ගමන් කරයි. එම වර්ගඵලය හරහා පැය 1 ක් තුළ ගමන් කරන ශක්තිය වනුයෙ,

1)7.2 μJ

2)72 μJ

3) 0.072 J

4) 7.2 J

5)72 kJ

35-2002

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් 5W ධ්වනි ප්‍රතිදානයක් ජනිත කරන විට පුද්ගලයෙකුට ඇසෙන ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 10 dB වේ. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයේ ධ්වනි ප්‍රතිදානය 50W දක්වා වැඩි කළේ නම් පුද්ගලයාට ඇසෙන ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම වනුයෙ,

1) 15 dB

2) 20 dB

3) 40 dB

4) 80 dB

5) 100 dB

34-2001

තීව්‍රතාවය 10‾¹² W m‾² වන ධ්වනිය, ඩෙසිබල් 0 තීව්‍රතා මට්ටම ලෙස අර්ථ දක්වනු ලැබේ. තීව්‍රතාවය 10-8 W m‾² ධ්වනියේ තීව්‍රතා මට්ටම වනුයේ,

1) – 40 dB

2) 20 dB

3) 40dB

4) 60 dB

5) 80 dB

33-2000

සර්වසම යන්ත්‍ර දහයක්, දී ඇති ලක්ෂ්‍යයක එක්තරා ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටමක් ජනිත කරයි.ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 10 dB ප්‍රමාණයකින් අඩු කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වීම නැවැත්විය යුතු යන්ත්‍ර සංඛ්‍යාව වන්නේ,

1) 1

2) 2

3) 5

4) 8

5) 9

32-1999

තීව්‍රතාව I වන ධ්වනි ප්‍රභවයක් ඉවත් කොට එම ස්ථානයේ තීව්‍රතාව 100I වන ධ්වනි ප්‍රභවයක් තබනු ලැබේ. දෙන ලද ලක්ෂ්‍යයක තීව්‍රතා මට්ටමෙහි වෙනස් වීම වනුයේ,

1) 1 dB                                   

2) 10dB                                           

3) 20dB

4) 50dB

5) 100dB

30-1997

ප්‍රභවයකින් නිකුත් වන ධ්වනි තීව්‍රතාව එහි මුල් අගය මෙන් 106 ගුණයකින් වැඩි කරන ලදී. මීට අනුරූපව වැඩි වන ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම වලින්,

1)5

2)6

3)50

4)60

5)600