31-1998

ධ්වනි තරංගයක හඬේ සැර රඳා පවතින්නේ එහි
1) තරංග ආයාමය මත ය.
2) සංඛ්‍යාතය මතය.
3) විස්තාරය මතය.
4) ප්‍රවේගය මතය.
5) අඩංගු වී ඇති ප්‍රසංවාද ප්‍රමාණය මතය.

29-1997

ධ්වනියේ ගුණය රඳා පවතින්නේ එහි,
1) සංඛ්‍යාතය මතය.                                                       2) විස්තාරය මතය.
3) තරංග ආයාමය මතය.                                              4) හඬේ සැර මතය.
5) උපරිතාන පැවතීම මතය.

28-1986

ධ්වනිය සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශනයන්ගෙන් කුමක් අසත්‍ය වේද ?
1) ධ්වනිය අන්වායාම තරංග වශයෙන් ගමන් කරයි.
2) වාතයේ ධ්වනි වේගය උෂ්ණත්වය සමඟ වැඩි වේ.
3) ධ්වනි තාරතාව නිර්ණය කරනු ලබන්නේ තරංගයේ විස්තාරය මඟිනි.
4) හඩෙහි සැර ධ්වනි තරංගයේ විස්තාරය මත රඳා පවතී.
5) සුළු වෙනසකින් යුත් සංඛ්‍යාත ඇති ධ්වනි ස්වර දෙකක් නිරෝධනය වීමට
සැලැස් වූ විට ස්පන්ධ ඇසිය හැකිය.

27-1980

සාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ කණ සංවේදී වන්නේ කුමන පරාසයකට ද ?

1) 1 Hz සිට α දක්වා.
2) 20 Hz සිට 20 kHz දක්වා.
3) 20 Hz සිට 2 kHz දක්වා.
4) 20 Hz සිට 2MHz දක්වා.
5) 0 සිට 20 kHz දක්වා.