06 – 1982

ක්ෂේත්‍රඵලය 10 cmවන පැතලි තහඩුවක් ඊට විශාල තහඩුවකින් වෙන් කර ඇත්තේ 1 mm ඝනකම සහිත ග්ලිසරින් ස්ථරයකනි.ග්ලිසරින් වල දුස්ස්‍රාවිතා සංගුණකය 2kgm-1s-1 නම් තහඩුව 10-2 ms-1 ප්‍රවේගයකින් චලනය වෙමින් තැබීමට අවශ්‍ය බලය,

(1) 2 × 10-2g N වේ.
(2) 2 × 10-2 N වේ.
(3) 2 × 10-3g N වේ.
(4) 2 × 10-3 N වේ.
(5) 2 × 10-4g N වේ.

( Ans : 2 )

05 – 1981

දුස්ස්‍රාවීය ද්‍රවයක් අඩංගු නියත පීඩන ටැංකියකට එක සමාන විෂ්කම්බයෙන් යුත් A,B සහ C කේෂිකනල සවිකර ඇත.A,B,C නළ වල දිග පිළිවෙලින් l,2l හා 3l වේ.A,B සහ C තුලින් ඒකක කාලයකදී ගලා යන ජල පරිමා පිළිවෙලින් VA,Vසහ VC නම්,


(1)  VA = VB = VC
(2)  VA = 2VB = 3VC
(3)  VA =4 VB = 9VC
(4)  3VA = 2VB = VC
(5)  9VA = 4VB = VC

( Ans : 1 )

04-1981

එකක් ඝනද අනෙක කුහරයක් සහිත ද වන වෙනස් ද්‍රව්‍ය වලින් සැදී ගෝල දෙකක ස්කන්ධය ද බාහිර අරය ද සමාන වේ. මෙම ගෝල දෙකම ගැඹුරු ජලාශයක පෘෂ්ඨයේ දී මුදා හරින ලදි. පහත සදහන් ප්‍රකාශ බලන්න.
(A) ගෝල දෙකම සමාන ආන්ත ප්‍රවේග ලබා ගනී.
(B) ඝන ගෝලයේ ආන්ත ප්‍රවේගය කුහර සහිත ගෝලයේ ආන්ත ප්‍රවේගයට වඩා වැඩිය.
(C) වස්තු දෙකේ ත්වරණ වෙනස්ය.

1) A පමණි.
2) B පමණි.
3) C පමණි.
4) A සහ B පමණි.
5) B සහ C පමණි.

(Ans – 1)

03-(1981-05)

වැහි බිංදුවක ආන්ත ප්‍රවේගය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය නොවන්නේ කුමක්ද ?

(1) එය වාතයේ ඝනත්වය මත රදා පවතී.
(2) එය වැහි බිංදුවේ ඝනත්වය මත රඳා පවතී.
(3) එය වැහි බිංදුවේ විශ්කම්භය මත රදා පවතී.
(4) එය වාතයේ දුස්ස්‍රාවිතාවය මත රඳා පවතී.
(5) එය වැහි බිංදුවේ ආරම්භක ප්‍රවේගය මත රදා පවති.

( Ans : 5)

02-(1980-31)

ඉතා ගැඹුරු ජලාශයක ජල පෘෂ්ඨයේ සිට මුදා හරින ලද ගල් කැටයක වේගය (S) එහි කාලය (t) අනුව වෙනස් වන අන්දම පෙන්වන්නේ පහත සඳහන් කවර ප්‍රස්තාරයෙන් ද?

 

( Ans : 1)

01-(1980-29)

එකම අරය ඇත්තා වු දල එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සැදී ඝන ගෝලයක් සහ හිස් ගෝලයක් වාතය තුළ පහලට වැටීම පිළිඳව මෙම ප්‍රකාශ බලන්න.

(A) ආන්ත ප්‍රවේග අගයයන් ලබා ගැනීමට පෙර ගෝල දෙකේ ත්වරණ සමාන වේ.
(B) ගෝල දෙකේ ආන්ත ප්‍රවේග සමාන වේ.
(C) බර වැඩි ගෝලයේ අන්ත ප්‍රවේගය අනෙක් ආන්ත ප්‍රවේගයට වඩා වැඩිය.

මෙම ප්‍රකාශ වලින්,

(1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.

( Ans : 3 )