44 – (2000)

රූපයෙහි දක්වා ඇති පරිදි හරස්කඩ ක්‍ෂේත්‍රඵල A වූ ද, ස්කන්ධය m  වූ ද, ඒකාකාර ඝන සිලින්ඩරයක් භාජනයක් තුළ වූ ඝනත්වය d වන ජලයෙහි පාවේ. භාජනය a නියත ත්වරණයකින් ඉහළට චලිත වීමට සැලැස්වූ විට සිලින්ඩරයෙහි, ජලයෙහි ගිලී ඇති කොටසෙහි උස,

(1) ma/Adg දුරකින් වැඩිවේ.
(2) ma/Adg දුරකින් අඩුවේ.
(3) m(g-a)/Adg දුරකින් වැඩිවේ.
(4) m(g-a)/Adg දුරකින් අඩුවේ.
(5) කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවී පවති.

( Ans : 5 )

43 – (1999)

සෝඩා බෝතලයක් විවෘත කළ විට සෝඩා ජලය තුළින් වායු බුබුළු ඉහළ නගී. සියළුම වායු බුබුළුවල ආරම්භක ත්වරණය a යැයි උපකල්පනය කරන්න. බෝතලය නිදහසේ පහළට වැටෙන විට බෝතලයට සාපේක්‍ෂව වායු බුබුළු,
1) a ත්වරණයෙන් ම ඉහළ නගී.
2) (a+g) ත්වරණයකින් ඉහළ නගී.
3) (a−g) ත්වරණයකින් ඉහළ නගී.
4) නිසලව පවතී.
5) a ත්වරණයකින් පහළට ගමන් කරයි.

( Ans -4)

42 – (1999)

බර 6N වන ඒකාකාර ඝන සිලින්ඩරයක් එහි උසින් 1/4 ක් ද්‍රව පාෂ්ඨයෙන් ඉහළට සිටින පරිදි ද්‍රවයක සිරස් ව පාවේ. සිලින්ඩරය ද්‍රවයේ සම්පූර්ණයෙන් ගිල්වීම සඳහා අවශ්‍ය වන අවම සිරස් බලය,

1) 1.5 N
2) 2 N
3) 3 N
4) 4 N
5) 12 N

( Ans : 2)

41 – (1998)

ජලය බීකරයක්, සම්පීඩන තුලාවක් මත තබා ඇත. කාලය t=0 දී, රූපයේ පෙනෙන අයුරු, ඝන වස්තුවක් ජල මට්ටමෙන් යන්තමින් පහළට සිටිනසේ එල්වා බීකරයේ පතුල මත පතිතවන තෙක් වස්තුව බීකරය තුළට සීරුවෙන් පහත් කරනු ලැබේ. කාලය t සමග තුලාවෙහි පාඨාංකය S වෙනස්වන අයුරු වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ,

( Ans : 1)

40 – (1997)

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පතුලේ වර්ගඵලය A හා උස L වූ භාජනයකට l දිගැති නළයක් සවි කර ඇත. නලයේ අභ්‍යන්තර හරස්කඩ වර්ගඵලය a නම් සහ භාජනය හා නළය, ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයකින් සම්පූර්ණයෙන් පුරවා ඇත්නම් ද්‍රව්‍ය මගින් භාජනයේ පතුළ මත ඇති කරන බලය වනුයේ,

1) A (L + l) ρg
2) (A – a) Lρg + a (L + l)ρg
3) Alρg
4) a (L + l) ρg
5) (AL+ al)ρg

( Ans : 1 )

39 – (1997)

සිහින් බිත්ති සහිත 4h උසකින් යුත් සිලින්ඩරාකාර ලෝහ භාජනයක් තුළ h උසකට ජලය පුරවා ඇත. මෙම සිලින්ඩරය ජලයේ ගිල්වූ විට එය එහි උසින් අර්ධයක් ජල මට්ටමෙන් පහළ පිහිටන සේ රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පාවේ. මෙම සිලින්ඩරය එහි සම්පූර්ණ උසම වාගේ ජල මට්ටමෙන් පහත පිහිටන සේ පාවී තිබීමට නම් සිලින්ඩරය තුළ ජල මට්ටම h උසෙහි සිට,

1) 4/3h දක්වා වැඩි කළ යුතුය.
2) 2h දක්වා වැඩි කළ යුතුය.
3) 8/3h දක්වා වැඩි කළ යුතුය.
4) 3 h දක්වා වැඩි කළ යුතුය.
5) 7/2 h දක්වා වැඩි කළ යුතුය.

( Ans : 4)

38 – (1997)

ස්කන්ධය 1.4 kg වන ඔටුන්නක් සම්පූර්ණයෙන් ම ජලයේ ගිලී ඇති විට එහි දෘෂ්‍ය බර 1.3kg විය. ඔටුන්න සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ මධ්‍යන්‍ය ඝනත්වය වන්නේ,
(ජලයේ ඝනත්වය 103 Kgm-3)

1) 1.1 x 103 Kgm-3
2) 1.3 x103 Kgm-3
3) 1.4 x 103 Kgm-3
4) 1.4 x104 Kgm-3
5) 2.7 x 104 Kgm-3

( Ans : 4 )

37 – (1996)

භාජනයක තෙල් (ඝනත්වය  800 Kgm-3) සහ රසදිය (ඝනත්වය 13600Kgm-3) අඩංගු වේ. ලෝහ ගෝලයක් එහි එක් හරි අඩක් රසදියෙහි පිහිටන ලෙසත් අනෙක් අඩ තෙලෙහි පිහිටන ලෙසත් අතුරු මුහුනතේ පාවේ.ලෝහයේ ඝනත්වය,

1)  1000 Kgm-3
2) 1700 Kgm-3
3) 4800 Kgm-3
4) 7200 Kgm-3
5) 12 800 Kgm-3

( Ans : 4 )

36 – ( 1995)

රූපවල පෙන්වා ඇත්තේ ජලය සහිත බෝතල් තුනක් තුළ යන්තමින් පාවෙන කුහර සහිත නිශ්චල වස්තූන් තුනක හරස්කඩය.A සහ B හි ඇති වස්තු දෙකේ විවරයන් ඇති අතර, ඒවා R මෘදු රබර් පට මගින් වසා ඇත. C හි වස්තුවේ විවරයක් නොමැත. බෝතලයේ කට මත අත තබා තද කිරීම මගින් බෝතල තුනෙහිම ජල පෘෂ්ඨවලට ඉහළින්ම ඇති වාතය මත අතිරික්ත පීඩනයක් යෙදුවහොත්,

          A වස්තුව                                 B වස්තුව                                           Cවස්තුව

(1) නිශ්චලවම පවතී                 නිශ්චලවම පවතී                              නිශ්චලවම පවතී.
(2) වමට ගමන් කරයි               ඉහළට ගමන් කරයි                         පහළට ගමන් කරයි.
(3) පහළට ගමන් කරයි           පහළට ගමන් කරයි                         පහළට ගමන් කරයි.
(4) පහළට ගමන් කරයි           පහළට ගමන් කරයි                         නිශ්චලවම පවතී.
(5) ඉහළට ගමන් කරයි.          ඉහළට ගමන් කරයි.                        ඉහළට ගමන් කරයි.

( Ans : 4)

35 – (1995)

ඝනත්වය ρ වන ද්‍රව්‍යයකින් සාදා ඇති තුනී ඒකාකාර AB දණ්ඩක් ඝනත්වය σ වන ද්‍රවයක් අඩංගු භාජනයක බිත්තියට A හි දී නිදහසේ අසවු කොට ඇත. සමතුලිත අවස්ථාවේ දී දණ්ඩෙන් පහෙන් එකක කොටසක් ද්‍රවයෙන් පිටතට නෙරා ඇත්නම් ρ⁄σ හි අගය සමාන වනුයේ,

( Ans : 1 )