16 – (2009 -14)

සූර්යයාගේ පෘෂ්ඨික උෂ්ණත්වයේ නිරපේක්‍ෂ අගය පවතින අගය මෙන් තෙගුණයක් වූයේ නම් සූර්ය විකිරණ වඩාත් ම අයත් වනු ඇත්තේ,

(1) ක්ෂුද්‍ර තරංග (microwave) පරාසයට ය.
(2) අධෝරක්ත පරාසයට ය.
(3) දෘශ්‍ය පරාසයට ය.
(4)X – කිරණ පරාසයට ය.
(5) පාරජම්බුල පරාසයට ය.

(Ans : all)

15 – (2008-38)

සූර්ය ලපයක උෂ්ණත්වය 4000 K වන අතර වටපිටාවේ ඇති සූර්ය පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වය
6000K වේ.

යන අනුපාතය වන්නේ, (සූර්යය පෘෂ්ඨය පුරාම පෘෂ්ඨික විමෝචකතාව සමාන බව උපකල්පනය කරන්න.)

(Ans: 5)

14 – 2007

වස්තුවක නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය දෙගුණ කළ විට ශක්තිය විකිරණය වීමේ ශීඝ්‍රතාව
(1) නොවෙනස්ව පවතී.
(2) දෙගුණයකින් වැඩි වේ.
(3) හතර ගුණයකින් වැඩි වේ.
(4) අට ගුණයකින් වැඩි වේ.
(5) දහසය ගුණයකින් වැඩි වේ.

(Ans:5)

13 – 2006

උෂ්ණත්වය TK වන කෘෂ්ණ වස්තුවක් 10m W සීඝ්‍රතාවයකින් ශක්තිය විකරණය කරයි. උෂ්ණත්වය2T K හි දී එය ශක්තිය විකරණය කරනු ලබන සීඝ්‍රතාවය වන්නේ,
(1) 10mW
(2) 20 mW
(3) 40 mW
(4) 80m W
(5) 160m W

(Ans: 5)

12 – (2006-59)

තම අක්‍ෂය වටා භ්‍රමණය වන තරුවක් (S) රූපයේ පෙන්වා ඇත. පොළොව (E) මත සිට නිරීක්‍ෂණය කරන විටදී, තරුවෙහි ඇති කිසියම් වායුවක් මගින් විමෝචනය කරනු ලබන වර්ණාවලී රේඛාවක නිරීක්‍ෂිත තීව්‍රතා ව්‍යාප්තිය (I) තරංග ආයාමය (λ) හි ශ්‍රිතයක් ලෙස වඩා හොඳින් නිරූපණය කරනුයේ පහත කුමන ප්‍රස්තාරය මගින් ද ? තරුව තම අක්‍ෂය වටා භ්‍රමණය නොවේ නම් වර්ණාවලි රේඛාවේ අපේක්‍ෂිත තීව්‍රතා ව්‍යාප්තිය කඩ ඉරි මඟින් නිරූපණය කරයි.

 

(Ans: 1)

11 -(2003 – 56)

A,B,C සහD යනු එක ප්‍රමාණයේ කෝප්ප හතරකි. Aසහ B ට රළු කළු පෘෂ්ඨ ඇති අතර C සහD ට සුමට ඔප දමන ලද පෘෂ්ඨ ඇත.

A සහ C  50ºC හී ඇති උණුසුම් තේ වලින් පුරවා ඇති අතර B සහ D 10ºC හී ඇති සිසිල් තේ වලින් පුරවා ඇත. කාමරයේ උෂ්ණත්වය 30ºC නම් පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් සත්‍ය වේද?

(1) A, C ට වඩා සීඝ්‍රයෙන් සිසිල් වන අතර B,D ට වඩා සීඝ්‍රයෙන් උණුසුම් වේ.

(2)A, C ට වඩා සෙමෙන් සිසිල් වන අතර B,D ට වඩා සීඝ්‍රයෙන් උණුසුම් වේ.

(3) A සහ C එකම සීඝ්‍රතාවයෙන් සිසිල් වන අතර B,D ට වඩා සීඝ්‍රයෙන් උණුසුම් වේ.

(4) A, C ට වඩා සෙමෙන් සිසිල් වන අතර B,D ට වඩා සෙමෙන් උණුසුම් වේ.

(5) A, C ට වඩා සීඝ්‍රයෙන් සිසිල් වන අතර B,D ට වඩා සෙමෙන් උණුසුම් වේ.

(Ans: 1)

10 – 2003

ආරම්භයේ දී පිළිවෙලින් 80ºC සහ කාමර උෂ්ණත්වයේ (30ºC) පවතින A සහ B කුට්ටි දෙක, රේචනය කර පිටතින් පරවරණය කරන ලද කාමර උෂ්ණත්වයේ පවතින සන්නායක කුටිය තුළ පරිවාරක තන්තු දෙකකින් එල්ලා ඇත. පද්ධතිය සමතුලිත අවස්ථාවට පැමිණිමට පෙර පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක් නිවැරදි ද?


(1)A  හි B හි සහ කුටියේ උෂ්ණත්ව නොවෙනස් ව පවතී.
(2) කුටිය කාමර උෂ්ණත්වයේ පවතින අතර A සහ B හි උෂ්ණත්ව වෙනස් වේ.
(3) කුටියේ සහ B හි උෂ්ණත්ව වැඩි වන නමුත්A හි උෂ්ණත්වය අඩු වේ.
(4) කුටියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වන නමුත් A සහ B හි උෂ්ණත්ව නොවෙනස්ව පවතී.
(5) Aසහ B හි උෂ්ණත්ව අඩුවන නමුත් කුටියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වේ.

(Ans :3)

09 – (2002 -32)

දී ඇති උෂ්ණත්වයක පවතින වස්තුවක් සඳහා කෘෂ්ණ වස්තු විකිරණ වක්‍රය රූපයෙහි පෙන්වා ඇත. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. වැඩි උෂ්ණත්වයකදී,

(A) λm අඩු වේ.
(B) තීව්‍රතාවය වැඩිවේ
(C) විමෝචනය වන විකිරණවල ප්‍රවේගය වැඩි වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,
(1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහB පමණක් සත්‍ය වේ .
(4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A, B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(Ans :3)

08 – 1999

ප්ලාන්ක් නියතය(h) හි ඒකකය වනුයේ,

(1) Js-1    
(2) Js
(3) Js-2
(4) J-1s
(5) J-1

(Ans : 3)

07 – 1999

ඒකක වර්ගඵලයකට E ශීඝ්‍රතාවයකින් සූර්යයා ශක්තිය විකිරණය කරයි. සූර්යයා කෘෂ්ණ වස්තුවක් ලෙස උපකල්පනය කළහොත් එහි පාෂ්ඨික උෂ්ණත්වය වන්නේ (σ = ස්ටෙපාන් නියතය)

(Ans : 1)