16 – (2010-38)

පාපැදි පොම්පයක් මඟින් ටයරයකට වාතය ඉතා ඉක්මනින් පොම්ප කරනු ලැබේ. පොම්ප කිරීමේ දී ක්‍රියාවලිය සිදුවන කාලය තුළ පොම්පයේ ඇති වාතය සඳහා පහත සඳහන් කුමක් සත්‍ය වේද ? (මෙහි සියළුම සංකේතවලට ඒවායේ සුපුරුදු තේරුම ඇත.)

(Ans:1)

15 – 2009

පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා සංවෘත P-V චක්‍රයක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. ca පෙත ඔස්සේ සිදු වන අභ්‍යන්තර ශක්තියේ වෙනස -160V කි. වායුවට සංක්‍රමණය වන තාපය ab පෙත ඔස්සේ දී 200J වන අතර bc පෙත ඔස්සේ දී එය 40J වේ.ab පෙත ඔස්සේ දී වායුව මගින් කරනු ලබන කාර්යය වනුයේ,

(1) 80J
(2) 2& 100J
(3) 280J
(4) 320J
(5) 400J

(Ans: 1)

14 – 2008

පරිපූර්ණ වායුවක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි වක්‍රීය ක්‍රියාවලියකට බඳුන් වේ. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) සම්පූර්ණ වක්‍රයක දී වායුව මඟින් සඵල කාර්යයක් කරයි.
(B) සම්පූර්ණ වක්‍රයේ දී වායුවෙන් සඵල තාපයක් ඉවතට යයි.
(C) වක්‍රය පුරාම වායුවේ උෂ්ණත්වය නොවෙනස්ව පවතී.
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A.B සහ C යන සියල්ල සත්‍ය වේ.

(Ans:1)

13 – 2007

පරිපූර්ණ වායුවක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි තාපගතිතක චක්‍රයක් ඔස්සේ ගෙන යනු ලැබේ. 1→2 ක්‍රියාවලිය සමෝෂණ වන අතර එම ක්‍රියාවලිය තුළ දී පද්ධතියට 60J තාපයක් ඇතුළු වේ. 2→3 සිදුවන්නේ සම පරිමා තත්ත්වයේ වන අතර එම ක්‍රියාවලිය තුළ දී 40J තාපයක් පද්ධතියෙන් ඉවත් වේ. 3 →1 ක්‍රියාවලිය තුළ දී ඇතිවන පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්ති වෙනස් වීම (ΔU) වන්නෙ

(1) -40 J
(2) -20 J
(3) 0
(4) +20 J
(5) +40 J

(Ans : 5

12 – (2006-46)

පරිපූර්ණ වායුවක් PV සටහනේ පෙන්වා ඇති ABCD චක්‍රීය ක්‍රියාවලියට භාජනය වෙයි. BC යනු සමෝෂ්ණ මාර්ගයකි. වායුව මගින් එක් චක්‍රයක් තුළදී කරන කාර්යය ආසන්න වශයෙන් සමාන වන්නේ,

(1) 600 kj
(2) 300 kj
(3) 0
(4) -300 kj
(5) -600 kj

(Ans:4)

11 – (2005 – 23)

ABCA චක්‍රීය ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරන ලද පරිපූර්ණ වායුවක PV සටහනක් රූපයේ දැක්වේ. මෙම ක්‍රියාවලියේ දී,

(1) 3J තාප ප්‍රමාණයක් පද්ධතිය මගින් අවශෝෂණය කරයි.
(2) 3J තාප ප්‍රමාණයක් පද්ධතියෙන් ඉවත් වේ.
(3) 6J තාප ප්‍රමාණයක් පද්ධතිය මගින් අවශෝෂණය කරයි.
(4) 6J තාප ප්‍රමාණයක් පද්ධතියෙන් ඉවත් වේ.
(5) පද්ධතිය මගින් තාපය අවශෝෂණය වීමක් හෝ පද්ධතියෙන් තාපය ඉවත් වීමක් හෝ සිදු නොවේ.

(Ans:1)

10 – (2004)

දී ඇති P-V රූප සටහනෙහි දැක්වෙන ABCA චක්‍රීය තාපගතික ක්‍රියාවලිය තුළදී කෙරෙන කාර්ය ප්‍රමාණය වන්නේ,

1)   PV
2) 2 PV
3) 3 PV
4) 4 PV
5) 5PV

( Ans :3)

08 – (2001)

පරිපූර්ණ වායුවක් P-V රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති අයුරින් චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් ඔස්සේ ගෙන යනු ලැබේ.Ub>Ua නම් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියම සඳහා වායුව මගින් කරනු ලබන සඵල කාර්යය ධන අගයක් ගනී.
(B) ab පථය ඔස්සේ වායුව ගෙන යන විට තාපය අවශෝෂණය කරන අතර ba පථය ඔස්සේ වායුව ගෙන යන විට තාපය විමෝචනය වේ.
(C) ක්‍රියාවලිය ආරම්භයේ වායුවේ උෂ්ණත්වය හා ක්‍රියාවලිය අවසානයේ වායුවේ උෂ්ණත්වය එකම වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්,
1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
5) A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

( Ans : 5)

 

07 – (2000)

පරිපූර්ණ වායුවක් ‘a’  අවස්ථාවේ සිට ‘b’ අවස්ථාව දක්වා P-V රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති අයුරින් වෙන් වෙන් වශයෙන් පථ තුනක් ඔස්සේ ගෙන යනු ලැබේ. Ub>Ua නම් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) ක්‍රියාවලි තුන සඳහා ම වායුව මගින් කරන ලද කාර්ය ප්‍රමාණය එකම වේ.

(B) 1 පථය ඔස්සේ වායුව ගෙන යන විට තාපය අවශෙෘ්ෂණය කරන අතර 3 පථය ඔස්සේ ගෙන යන විට තාපය විමෝචනය වේ.

(C) b අවස්ථාවේ දී වායුවේ උෂ්ණත්වය a අවස්ථාවේ දී එහි උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි ය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,
1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A හා Bපමණක් සත්‍ය වේ.
5) A,B හා C යන සියල්ල ම සත්‍ය වේ.

( Ans : 3 )

06 – (1999)

P-V රූප සටහනෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි, පරිපූර්ණ වායුවක i නම් වූ ආරම්භක අවස්ථාවක සිට f නම් වූ අවසාන අවස්ථාව දක්වා  if හෝ iaf හෝ ibf මගින් දැක්වෙන ක්‍රියාවලි මගින් ගෙන යා හැක.

පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) පද්ධතිය මගින් උපරිම කාර්ය ප්‍රමාණයක් සිදු කරන්නේ iaf ක්‍රියාවලිය තුළ දී ය.
(B) ක්‍රියාවලි තුන ම සඳහා පද්ධතියෙහි අභ්‍යන්තර ශක්ති වෙනස් වීම එක ම වේ.
(C) පද්ධතිය විසින් උපරිම තාප ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරන්නේ ibf ක්‍රියාවලිය තුළ දී ය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,
1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A හා B පමණක් සත්‍ය වේ.
5) A,B හා C යන සියල්ල ම සත්‍ය වේ.

( Ans : 4)