09 -(2003)

ස්ථිරතාපී ක්‍රියාවලියක දී සැමවිට ම,

1) පද්ධතියට තාපය ඇතුළුවීමක් හෝ පද්ධතියෙන් තාපය පිටවීමක් සිදු නොවේ.
2) පද්ධතිය මත හෝ පද්ධතිය මගින් කාර්යයක් සිදු නොකෙරේ.
3) පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය නියතව පවතී.
4) පද්ධතියේ පීඩනය නියතව පවති.
5) පද්ධතියේ පරිමාව නියතව පවති.

( Ans : 1)

05 – (1998-39)

එක්තරා ක්‍රියාවලියක දී 500J තාප ප්‍රමාණයක් පද්ධතියකට ලබා දෙන අතර 100J කාර්ය ප්‍රමාණයක් පද්ධතිය මත සිදු කරයි. මේ හේතුවෙන් පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය,

1) 600 J ප්‍රමාණයකින් වැඩි වේ.
2) 600J ප්‍රමාණයකින් අඩු වේ.
3) 400 J ප්‍රමාණයකින් වැඩි වේ.
4) 400 J ප්‍රමාණයකින් අඩු වේ.
5)  නොවෙනස්ව පවතී.

( Ans : 1)

12 – 2010

රැධිරය ගෙන යන හරස්කඩ වර්ගපලය 1.0cm² වන ප්‍රධාන ධමනියක් එක එකෙහි හරස්කඩ වර්ගඵලය 0.4cm² සහ ඒකක කාලයකදී සමාන රුධිර පරිමා රැගෙන යන කුඩා ධමනි 18 කට බෙදේ.

1) 3.6
2) 4.0
3) 7.2
4) 8.4
5) 45

(Ans : 3)

11 – 2009

දුස්ස්‍රාවී නොවන අසම්පීඩ්‍ය තරලයක් රූපයේ පෙන්වා ඇති නළය ඔස්සේ අනවරතව ගලයි. නළය දිගේ A සිට F දක්වා තරලයේ v ප්‍රවාහ වේගයේ විචලනය වඩාත් ම හොදින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ

(Ans : 4 )

10 – 2009

d ඝන්වයක් සහිත දුස්ස්‍රාවී නොවන තරලයකට රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට විචල්‍ය හරස්කඩක් සහිත තිරස් නලයක් තුළ අනාකූල ප්‍රවාහයක් ඇත. ප්‍රවාහ ප්‍රවේගය υ වන ලක්ෂ්‍යයකදී තරලයේ පීඩනය P නම් ප්‍රවාහ ප්‍රවේගය 3υ වන වෙනත් ලක්ෂ්‍යයක දී පීඩනය වන්නේ,

1) P – 3dυ ²
2) P – 4dυ ²
3)P + 4dυ ²
4)P + 8dυ ²
5) P – 8dυ ²

(Ans :2)

09 – 2008

පොළොව යට ජීවත් වන සමහර සතුන්ගේ බෙනයක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. සතුන් විසින් බෙනයට ඇතුළු වන A සහ B යන ස්ථාන දෙක එකිනෙකට වෙනස් හැඩ සහිතව පවත්වා ගනු ලබන අතර එම නිසා රූපයේ දක්වා ඇති විවර මතින් වාතය (ඝනත්වය1.3 kgm-3) 8 ms-1 සහ 2ms-1නම් වෙනස් වූ වේගවලින් හමා යයි. විවර එකම මට්ටමේ පවතී නම් ඒවා හරහා වායූ පීඩනයේ වෙනස සහ බෙනය තුළින් වාතය ගමන් කරන දිශාව වන්නේ,

1) 78 Pa  සහ B සිටA දක්වා ය.
2) 78 Pa සහ A සිට B දක්වා ය.
3) 39 Pa සහ B සිට A දක්වා .
4) 39 Pa සහ A සිට B දක්වා ය.
5) 3.9 Pa සහB සිට A දක්වා .

(Ans :3)

08 – 2007

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි හරස්කඩ වර්ගඵලය A2 වන භාජනයක ඇති හරස්කඩ වර්ගඵලය A1  වන විවරයක් හරහා ජලය වැස්සෙයි. භාජනය තුළ ජල පෘෂ්ඨයේ චලිතය නොසලකා නොහරින්නේ නම් ජලය වැස්සෙන වේගය v දෙනු ලබන්නේ

 

(Ans :1)

07 – 2005

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි හරස්කඩ විචලනයවන නළයක් තුළ දුස්ස්‍රාවී නොවූ අසම්පීඩ්‍ය තරලයක් ගලයි. OX අක්ෂය ඔස්සේ පීඩනය P විචලනය වන ආකාරය වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනුයේ,

(Ans : 4)

06 – 2004

A, B, Cසහ D යන පීඩනමාන නළවලින් සමන්විත ජල-ප්‍රවාහ පද්ධතියක් රූපයෙහි දක්වා ඇත. වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා වැඩි පීඩනයක් සහිතව නියත සීඝ්‍රතාවයකින් X හි දී පද්ධතිය තුළට ඇතුළු වන ජලය Y හිදී පිටවී යයි. A, B, C හා D පීඩනමාන නළවල ජල මට්ටම්වල උස පිළිවෙළින් HA,HB,HC හා HD (රූපයේ දක්වා නැත.) නම්,

1) HA = HB = HC = HD

2) HC > HA > HD > HB

3)HB > HD > HC > HA

4) HD > HC > HA > HB

5) HB > HD > HA > HC

(Ans : 5)

05 -2003

A සහ B හි කුඩා විවර දෙකක් සහිත පොළොව යට පිහිටා ඇති ගුහාවක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. ගුහාව මතින් සුළඟක් හමා යයි.A හා B හි වාතයේ පීඩන හා ප්‍රවේග පිළිවෙළින් PA,VA සහ PB,V
වේ.

පහත ප්‍රකාශ වලින් කුමක් සත්‍ය වේද ?
1) VA > VB සහ PA > PB එම නිසා ගුහාව තුළින් A සිට B දක්වා වාතය සංසරණය වේ.
2) VA < VB සහ PA > PB එම නිසා ගුහාව තුළින්A සිට B දක්වා වාතය සංසරණය වේ.
3) VA < VB සහ PA < PB එම නිසා ගුහාව තුළින් B සිට A දක්වා වාතය සංසරණය වේ.
4) VA > VB සහ PA < PB එම නිසා ගුහාව තුළින් B සිට A දක්වා වාතය සංසරණය වේ.
5) PA  සහ PB සමානවන නිසා ගුහාව තුළින් වාතය සංසරණය නොවේ.

( Ans : 2 )