35-2005

තන්තුවක් දිගේ එකිනෙක දෙසට ගමන් කරන සර්වසම ස්පන්ද දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. ස්පන්ද දෙක (a) සම්පූර්ණයෙන්ම අතිච්ඡාදනය වන අවස්ථාව සහ (b) අතිච්ඡාදනය සිදු වීමෙන් මඳ වේලාවකට පසු අවස්ථාව යන අවස්ථා දෙක වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ,

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

34-2004

රික්තයක් තුළ ප්‍රචාරණය වන තල විද්‍යුත් චුම්බක තරංග පිළිබඳ කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

 • A) විද්‍යුත්  චුම්බක තරංග තීර්යක් තරංග වේ.
 • B) විද්‍යුත්  චුම්බක තරංගවල වේගය ඒවායේ තරංග ආයාමයෙන් ස්වායත්ත වේ.
 • C) තරංගය හා සංඝටිතව ඇති විද්‍යුත් හා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර සැමවිට ම තරංග ප්‍රචාරණය වන දිශාව ඔස්සේ එල්ල වී පවතී.

ඉහත ප්‍රකාශවලින්,

 1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
 2. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
 3. A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
 4. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
 5. A,B සහ C යන සියල්ල සත්‍ය වේ.

33-2003

තීර්යක් සහ අන්වායාම තරංග පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

 • A) තීර්යක් තරංග පමණක් වර්තනයට භාජනය විය හැකිය.
 • B) දෙවර්ගයේ ම තරංග නිරෝධනයට සහ විවර්තනයට භාජනය විය හැකිය.
 • C) දෙවර්ගයේ ම තරංගවලට නුගැසුම් ඇති කළ හැකිය.

ඉහත ප්‍රකාශවලින්,

 1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
 2. B පමණක් සත්‍ය වේ.
 3. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
 4. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
 5. A,B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

32-2002

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ස්පන්දනයක්, ඇදි තන්තුවක් දිගේ ඒකාාකර වේගයකින් ප්‍රචාරණය වේ.

තන්තුවේ P ලක්ෂ්‍යයේ විස්තාපනය (d), කාලය (t) සමඟ වෙනස් වන ආකාරය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

 

31-2002

පහත දක්වා ඇති කුමන සංසිද්ධිය ආලෝකයේ තරංගවාදය මගින් පැහැදිලි කළ නොහැකි ද?

 1. නිරෝධනය
 2. විවර්තනය
 3. වර්තනය
 4. පරාවර්තනය
 5. ප්‍රකාශ විමෝචනය

30-2001

අධෝරක්ත කිරණ, පාරජම්බුල කිරණ, x කිරණ, ගුවන් විදුලි තරංග සහ γ කිරණ සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

 • A) සියල්ලම විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වේ.
 • B) සියල්ලම නිදහස් අවකාශයේ එකම වේගයෙන් ගමන් කරයි.
 • C) දිගම තරංග ආයාමයක් ඇත්තේ ගුවන්විදුලි තරංගවලටය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්,

 1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
 2. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
 3. A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
 4. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
 5. A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

29-2000

ඇඳි තන්තුවක් මත, රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි තීර්යක් ස්පන්දයක් ගමන් කරයි. තන්තුවට ලම්බක වූ ඝර්ෂණයෙන් තොර දණ්ඩක සර්පණය විය හැකි සැහැල්ලු මුද්දකට තන්තුවේ වම් කෙළවර ගැට ගසා ඇත. පරාවර්තිත ස්පන්දය හොඳින් ම නිරූපණය කරනු ලබන්නේ,

 1.  
 2.  
 3.  

28-1999

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සර්වසම හැඩයන් සහිත විස්තාරය 2 cm වූ ස්පන්ද දෙකක් තන්තුවක් දිගේ විරුද්ධ දිශා වලට ගමන් කරනුයේ 2 cm s‾¹ වූ එකම වේගයකිනි. ආරම්භයේදී ස්පන්ද අතර දුර 8 cm නම් 2 s කට පසු තරංග රටාව දෙනු ලබන්නේ,

 

 

27-1998

පහත සඳහන් තරංග රටාවලින් වැඩි ම සංඛ්‍යාතය ඇත්තේ කුමකට ද ?

 1.    
 2.  

 

26-1997

ජල පෘෂ්ඨයක් මත දකුණට ගමන් කරන තීර්යක් තරංගයක ක්‍ෂණික පිහිටුම රූපයේ දැක්වේ. A හා B යනු පාවෙන කුඩා වස්තු දෙකකි. මෙම පිහිටුමේ සිට තරංගය දකුණට ගමන් කරන විට,

 1. A සහ Bදෙක ම දකුණට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරයි.
 2. A සහ B දෙක ම වමට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරයි.
 3. A සහ B දෙක ම පහළට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරයි.
 4. A ඉහළට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරන අතර B පහළට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරයි.
 5. A පහළට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරන අතර B ඉහළට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරයි.