20 – 2019

ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩයක( LED) ප්‍රශස්ථ ක්‍රියාකාරිත්වය සදහා පිළිවෙලින් එහි ඉදිරි විභවය හා ධාරාව 2Vහා 10mA විය යුතු ය. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ VBE = 0.7V  ද ධාරා ලාභය β= 100 ද VCE(sat) = 0.1Vවේ. රූපයේ දී ඇති පරිපථයේ ආලෝක වීමෝචක ඩයෝඩයේ ප්‍රශස්ථ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්‍ය RB සහ Rc අගයන් මොනවාද ?

1)  RB  = 100Ω සහ RC = 1kΩ
2)  RB  = 1kΩ සහ RC = 1kΩ
3)  RB  = 1kΩ සහ RC = 290Ω
4)  RB  = 10kΩ සහ RC = 1kΩ
5)  RB  = 10 kΩ සහ RC = 290Ω

( Ans : 5 )

19 – 2017

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී ආකාරයේ   නැඹුරු කර ඇති විට, සංග්‍රාහක ධාරාව වනුයේ,

1) 0.60 mA
2) 0.80 mA
3) 1.25 mA
4) 1.40 mA
5) 2.50 mA

( Ans : 3 )

18 – 2016

ට්‍රාන්සිස්ටරය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කර සුදුසු ධාරාවක් ලබා ගැනීම සඳහා පෙන්වා ඇති සන්ධි හරහා යෙදිය යුතු විභව අන්තරයෙහි ධ්‍රැවීයතාවයන් නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කුමන රූපයේ ද?/ රූපවලද?

1) Aහි පමණි.
2) Bහි පමණි.
3) C හි පමණි.
4) A සහ C හි පමණි.
5) B සහ C හි පමණි.

.( Ans : 1 )

17 – 2015

පෙන්වා දී ඇති පරිපථයේ ට්‍රාන්සිස්ටරයෙහි ධාරා ලාභය 100 ක් වේ. පාදමට වෙනස්  IB අගයන් යොදන විට ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ක්‍රියාන්විත විධි පිළිබඳව පහත කුමක්
සත්‍යවේද?

( Ans : 5 )

16 – 2014

npn ට්‍රාන්සිස්ටරයක් සහ n චැනල සන්ධි ක්ෂේත්‍ර ආවරණ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් (JEET) පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කුමක් සත්‍ය නොවේද?

( Ans : 3 )

15 – 2013

එක් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිත කර සාදන ලද පොදු විමෝචක වර්ධකයක් සහ කාරකාත්මක වර්ධකයක් පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A)පොදු විමෝචක වර්ධකයක ප්‍රතිදාන සංඥාවට සෑම විටම ප්‍රදාන සංඥාව සමඟ 180º කලා වෙනසක් පවතී.

(B)කාරකාත්මක වර්ධකයක් භාවිත කර සාදනු ලබන අපවර්තන නොවන වර්ධකයක් මඟින් සැමවිටම ප්‍රදාන සංඥා සමඟ එකම කලාවේ පිහිටන ප්‍රතිදාන සංඥා නිපදවයි.

(C)පොදු විමෝචක වර්ධකයකට ඇත්තේ එක් ප්‍රදාන අග්‍රයක් පමණක් වන අතර කාරකාත්මක වර්ධකයකට ප්‍රදාන අග්‍ර දෙකක් ඇත.

ඉහත ප්‍රකාශ ඇසුරින්,
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5)A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

( Ans : 5 )

14 – 2013

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ IB=500μA  වන අතර ට්‍රාන්සිස්ටරයට 100 ක ධාරා ලාභයක් ඇත. 5kΩ ප්‍රතිරෝධකය හරහා ධාරාව ආසන්න වශයෙන් වන්නේ,

1) 0.5mA
2)  1mA
3) 2mA
4) 5mA
5) 50mA

( Ans : 2 )

13 – 2012

රූපයේ පෙන්වා ඇති ට්‍රාන්සිස්ටර (Si) පරපථය පොදු විමෝචක වර්ධකයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරවීමට පහත සඳහන් කවර සම්බන්ධ කිරීම් කළ යුතු ද?

1) XE, YB, AP, BQ, SE
2) PA, YE, XP, BS, QE
3) SB, YA, AQ, BQ, SE
4) XE, YB, AQ, BP, SA
5) YA, XE, AP, BS, QE

( Ans : 5 )

12 – 2011

පෙන්වා ඇති Si ට්‍රාන්සිස්ටර අතරින් කුමන ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී විධියේ ක්‍රියාත්මක වේද?

( Ans : 4 )

11 – 2010

පරිපථයක ඇති, නියමිත පරිදි ක්‍රියාත්මක වන T1 සහ T2 සිලිකන් ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇත.T1සහ T ට්‍රාන්සිස්ටර් වල  VCE අගයන් පිළිවෙලින් 0.1V  හා 3V වේ නම් පහත සඳහන් කුමක් සත්‍ය වේ ද?

(1) T1 හි VBC අගය ආසන්න ලෙස 0.6V වන අතර BC සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු වී ඇත.
(2) T2 හි VBC අගය ආසන්න ලෙස 0.6V වන අතර BC සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු වී ඇත.
(3) T1 හි VBC අගය ආසන්න ලෙස 0.6V වන අතර BC සන්ධිය පසු නැඹුරු වී ඇත.
(4) T2 හි VBC අගය ආසන්න ලෙස 2.3V වන අතර BC සන්ධිය ඉදිරි නැඹුරු වී ඇත.
(5) T1 හි VBC අගය ආසන්න ලෙස 3V වන අතර BC සන්ධිය පසු නැඹුරු වී ඇත.

( Ans : 1 )