25-1999

කඩදාසියෙහි තලයට ලම්බකව තබා ඇති සෘජු කම්බියක් තලය තුළට ධාරාවක් ගෙන යයි. කම්බිය අවට හටගන්නා චුම්බක ක්‍ෂේත්‍රය වඩාත් නිවැරදිව නිරූපණය වන්නේ,

 1.  
 2.    
 3.  
 4.  

(ans:5)

24-1998

තනි පොටක් ඇති වෘත්තාකාර පුඩුවක් තුළින් ධාරාවක් ගලා යයි. එම කම්බියම පොටවල් දෙකක් ඇති වෘත්තාකාර පුඩුවක් ලෙස නමා එම ධාරාවම ගලා යාමට සැලැස්වුවහොත් පුඩුවෙහි කේන්‍ද්‍රයේ චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය වෙනස් වන සාධකය,

 1.  1/4
 2.  1/2
 3.  2
 4.  4
 5.  8

(ans:4)

23-1997

රූපයේ පෙන්වා ඇති පුඩුව I ධාරාවක් රැගෙන යයි. O හි චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය වන්නේ,

 1. μ0I / 8 (3/R1 + 1/R2 )
 2. μ0I / 4 (3/R1 + 1/R2 )
 3. μ0I / 8 (1/R1 + 1/R2 )
 4. μ0I / 8 ( R1 + R2 )
 5. μ0I / 2 (2/R1 + 1/R2 )

(ans:1)

22-1997

රූපයේ පෙන්වා ඇති නියත ධාරාවක් රැගෙන යන කෙටි පරිනාලිකාවක අක්ෂර ඔස්සේ  චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය විචලනය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

21-1996

රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයේ හැඩයට නවා ඇති ABCD කම්බිය තුළ I ධාරාවක් ගලා යයි. AB හා CD සෘජු කොටස් වන අතර BC, අරය R වන වෘත්ත චාපයක හැඩය ගනී. θ කේන්ද්‍රයේ ඇති වන චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ විශාලත්වය (θ රේඩියන වලින් දී ඇත.)

 1. μ0 I θ / 8πR
 2. μ0 I θ / 4πR
 3. μ0 I θ / 2πR
 4. μ0 I θ / 2 R
 5. μ0 I θ / R

(ans:2)

20-1996

රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට චුම්බක ක්ෂේත්‍ර රේඛා ඇති කරනු ලබන්නේ ධාරා රැගෙන යනු ලබන පහත පෙන්වා ඇති කිනම් පරිණාලිකා සංයුක්තය දර?

 

 

19-1994

රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට වෘත්තාකාර සන්නායක පුඩු දෙකක් එකිනෙකට ලම්බව තබා ඇත. සිරස්ව තබා ඇති පුඩුවේ අරය r වන අතර එය I ධාරාවක් රැගෙන යයි. තිරස් පුඩුවේ අරය 3r වන අතර එහි 4I ධාරාවක් ගලයි. පොදු කේන්ද්‍රය වන O හි ඇතිවන චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ විශාලත්වය වනුයේ,

 1.  μ0I / 6r
 2.  μ0I / 3r
 3.  5μ0I / 6r
 4.  7μ0I / 6r
 5.  257μ0I / 186r

(ans:3)

18-1994

චුම්බක පිළිබඳව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.

 • A) භාවිතයෙන් යෙදෙන නිශ්චිත චුම්බක බෝහෝවිට සාදා ඇත්තේ Fe සමඟ Ni හෝ Co අඩංගු වන මිශ්‍ර ලෝහ වලිනි.
 • B) නිශ්චිත චුම්බකයක් රත්කළහොත් එහි චුම්බකත්වය නැති වී යාමට පුළුවන.
 • C) දණ්ඩ චුම්බකයක් එහි චුම්බක අක්ෂය ඔස්සේ සමාන කොටස් දෙකකට පරීක්ෂාකාරීව කැඩුවහොත් එක් එක් කොටස එක හා සමාන ප්‍රබලතායකින් යුත් චුම්බකයන් බවට පත් වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්,

 1. B පමණක් සත්‍ය වේ.
 2. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
 3. A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
 4. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
 5. A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(ans:5)

17-1993

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි A,B,C සහ D නැමැති මාලිමා කටු හතර ප්‍රබල විද්‍යුත් චුම්බකයක් වටා තබා ඇත. විද්‍යුත් චුම්බකය හරහා ධාරාව ප්‍රතිවර්ත කළහොත්,

 1. A,B,C සහ D හි දිශාවන් නොවෙනස්ව පවතී.
 2. A,B,C සහ D හි දිශාවන් සියල්ල ප්‍රතිවර්ත වේ.
 3. A සහ D හි දිශාවන් පමණක් ප්‍රතිවර්ත වේ.
 4. B සහ C හි දිශාවන් පමණක් ප්‍රතිවර්ත වේ.
 5. A සහ B හි දිශාවන් පමණක් ප්‍රතිවර්ත වේ.

(ans:2)

16-1993

රූපයේ පෙනෙන අයුරු දිග සෘජු කම්බි දෙකක් අරය R වූ වෘත්තාකාර කොටසකින් සම්බන්ධකර ඇත. කම්බි තුනම එකම තලයේ පිහිටා ඇති අතර එය තුළින් I නියත ධාරාවක් ගලා යයි. O කේන්‍ද්‍රයේ චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය,

 1.   μ0I / R
 2.   μ0I / 2R
 3.   μ0I / 4R
 4.   μ0I / 8R
 5.   0

(ans:4)