10-2004

වස්තුවක් තිරස් මේසයක් මත ඇත. මෙම වස්තුව ශුන්‍යයේ සිට ඒකාකාරව වැඩිවන F තිරස් බලයකින් අදිනු ලැබු විට වස්තුව මත ක්‍රියාකරන ඝර්ෂණ බලය f හි විචලනය වඩා හොඳින් නිරූපණය වන ප්‍රස්තාරය වනුයේ,

 1.    
 2.      
 3.      
 4.      
 5.        

(ans:3)

09-2000

තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත ඇති ස්කන්ධය 2 kg වූ වස්තුවක් මත රූපයෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි P බලයක් යොදනු ලැබේ. පෘෂ්ඨ දෙක අතර ගතික ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.5 වේ. වස්තුව ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරයි නම් වස්තුව මත අභිලම්බ බලය R,

 1.   10 N
 2.   10√2 N
 3.   20 N
 4.   20√2 N
 5.   40 N

(ans:5)

08-1998

කුට්ටියක් ආනත තලයක් මත නිශ්චලව තබා ඇති අතර තලයේ තිරස සමඟ ආනත කෝණය θ වෙනස් කළ හැක. කුට්ටිය සහ තලය අතර ඝර්ෂණ බලය (F) , θ සමඟ වෙනස්වීම වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ පහත ඒවායින් කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද ?

 1.    
 2.    
 3.    
 4.      
 5.      

(ans:5)

07-1996

රූපයෙන් පෙනෙන පදිරි තිරස් දිශාවට ඒකාකාර වේගයකින් චලනය වන බඩු රැගෙන යන පටියක් මතට කාලය t = 0 දී පෙට්ටියක් සිරස්ව අතහරිනු ලැබේ. පෙට්ටිය t0 කාලයක දී පටියේ වේගය ලබා ගන්නේ නම් පටිය මඟින් පෙට්ටිය මත යෙදෙන ඝර්ෂණ බලයේ විශාලත්වය (F) කාලය (t) සමඟ වෙනස් වන අයුරු වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    

(ans:4)

06-1995

A නම් වූ ට්‍රොලියක් තිරස් පීලි මත ඇත. B යනු ස්කන්ධය m වන ලී කුට්ටියකි. ට්‍රොලිය හා කුට්ටිය අතර ස්ථිතික ඝර්ෂණ සංගුණකය μ නම් කුට්ටිය ලිස්සා නොවැටෙන පරිදි රඳවා තැබීම සඳහා ට්‍රොලියට ලබාදිය යුතු අවම ත්වරණය වනුයේ,

 1.   g/μ , දකුණු අතට
 2.   g , දකුණු අතට
 3.   g/μ , වම් අතට
 4.   μg , දකුණු අතට
 5.   g/μ , දකුණු අතට

(ans:1)

05-1994

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි බර 4 N වූ A කුට්ටියක් F බිම මත තබා ඇති බර 12  N වූ B කුට්ටිය මත රඳවා ඇත. අවිතන්‍ය සැහැල්ලු දණ්ඩක් මඟින්, A බිත්තියට සම්බන්ධ කොට ඇත. A සහ B අතරත් B සහ F අතරත් ස්ථිතික ඝර්ෂණ සංගුණකය එකම වන අතර එය 1ර/4 ට සමාන වේ. B වම් දිශාවට ඇදීම සඳහා අවශ්‍ය වන P බලයේ අවම අගය වනුයේ,

 1.   1 N
 2.   2 N
 3.   3 N
 4.   4 N
 5.   5 N

(ans:5)

04-1991

රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට 12 N තිරස් බලයක් මඟින් 5 N බරකින් යුත් කුට්ටියක් රළු සිරස් බිත්තියකට එරෙහිව තල්ලු කරනු ලබයි. කුට්ටිය නිශ්චලව තිබෙන්නේ නම් බිත්තිය මඟින් කුට්ට්ය මත යොදන බලයේ විශාලත්වය වනුයේ,

 1.   17 N
 2.   13 N
 3.   12 N
 4.   7 N
 5.   5 N

(ans:2)

03-1989

රූපයේ දැක්වෙන A කුට්ටියේ බර 4N වන අතර B කුට්ටියේ බර 8N වේ. සෑම පෘෂ්ඨයක් අතර ම ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.25 ක් වේ. A කුට්ටිය P නම් බලයක් මගින් නියත වේගයකින් අදිනු ලැබේ.

තන්තුවේ ආතතිය වන්නේ,

 1.   3N
 2.   2N
 3.   1N
 4.   0.25N
 5.   0

(ans:3)

02-1989

S තන්තුවෙහි එක් කෙළවරක් R දණ්ඩක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට සවිකර ඇති අතර අනෙක් කෙළවර W රළු බිත්තියකට සවිකර ඇත. රූපයේ පෙන්වා ඇති අන්දමට දණ්ඩෙහි එක් කෙළවරක් බිත්තිය ස්පර්ශ කරමින් සමතුලිත වී ඇත. බිත්තිය සහ දණ්ඩ අතර සර්පන ඝර්ෂණ සංගුණකය 1/√3 නම් බිත්තිය සහ දණ්ඩ අතර කෝණයට තිබිය හැකි අවම අගය,

 1.   15°
 2.   30°
 3.   45°
 4.   60°
 5.   75°

(ans:4)

01-1984

AB ඒකාකාර දණ්ඩක A කෙළවර රළු සිරස් බිත්තියක් සමඟ ස්පර්ශව ඇත. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සම්පූර්ණ පද්ධතියම සිරස් තලයක පිහිටන ලෙස දණ්ඬේ මධ්‍ය ලක්‍ෂ්‍යය වන Q, PQ තන්තුවක් මඟින් බිත්තියේ ඇති P අචල ලක්‍ෂ්‍යයකට සම්බන්ධ කර ඇත. දණ්ඩ සහ බිත්තිය අතර ඝර්ෂණ සංගුණකය 3 වේ. බිත්තිය සහ දණ්ඩ අතර කෝණය θ නම් සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා θ හි අවම අගය,

 1.   30°
 2.   45°
 3.   60°
 4.   75°
 5.   90°

(ans:1)