16 – 2000

රූපයේ පෙන්වා ඇති රාමුව ඒකාකාර වූ කම්බියකින් සැදැ ඇත. රාමුවෙහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටිය හැකි යැයි වඩාත් ම අනුමාන කළ හැකි ලක්‍ෂ්‍යය වන්නේ,

1) A
2) B
3) C
4) D
5) E

15 -1999

රූප සටහනෙහි දක්වා ඇති හැඩය සහිත වස්තුවක් ඒකාකාර වූ ලෝහ තහඩුවකින් කපා ඇත. වස්තුවෙහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ලක්‍ෂ්‍යය වන්නේ,

 

 

 

 

1) A
2) B
3) C
4) D
5) E

14 – 1998

ඒකාකාර කම්බියක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි නමා ඇත. සම්පූර්ණ කම්බියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ලක්‍ෂ්‍යය වනුයේ,

1) A
2) B
3) C
4) D
5) E

13 -1997

ජල (H2O) අණුවක හැඩය රූපයෙන් පෙන්වා ඇත. අණුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ලක්‍ෂ්‍යය වනුයේ,

1) P
2) Q
3) R
4) S
5) T

12 – 1996

රූපයේ දැක්වෙන H හැඩයේ වස්තුව B ලක්‍ෂ්‍යයෙන් එල්ලූ විට D ලක්‍ෂ්‍යය B ට කෙළින් ම පහතින් සිටින සේ එය පිහිටයි. වස්තුව E ලක්‍ෂ්‍යයෙන් එල්ලූ විට C ලක්‍ෂ්‍යය E ට කෙළින් ම පහතින් සිටින සේ එය පිහිටයි. වස්තුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ලක්‍ෂ්‍යය වනුයේ,

1) E
2) Q
3) R
4) S
5) T

11 – 1995

රූපයේ පෙන්වා ඇති ඒකාකාර කාඞ්බෝඞ් තහඩුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ ඛණ්ඩාංක (x0,y0)

වේ. දැන් b රූපයෙන් දැක්වෙන පරිදි තහඩුව OP වටා නවනු ලැබේ. නවන ලද තහඩුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ ඛණ්ඩාංක  (x0,y0) නම්,


1) x = x0 ; y = y0
2) x < x0 ; y < y0
3) x > x0 ; y > y0
4) x >x0 ; y > y0
5) x < x0 ; y > y0

10 – 1994

රූපයේ පෙන්වා ඇති පදිරි යම් තැනැත්තෙක් පහළට නැමී තමාගේ පාදවල ඇඟිලි ස්පර්ශ කරයි. මෙම තැනැත්තාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ස්ථානය වනුයේ,

1) A ය.
2) B ය.
3) C ය.
4) Dය.
5) E ය.

09 – 1993

රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ තිරස් මේසයක් මත තබා ඇති සෙල්ලම් බඩුවක හරස් කැපුමකි. මෙය හැම විටම පද්දා අතහැරිය විට උඩුකුරු සිරස් පිහිටුමක් ලබා ගනී. මෙම භාණ්ඩයේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ම හැකි ස්ථානය,


1) A
2) B
3) C
4) D
5) E

08 – 1992

අක්‍රමවත් හැඩයක් ඇති තුනී තහඩුවක් තන්තුවක ආධාරයෙන් ් ලක්‍ෂ්‍යයෙන් නිදහසේ එල්වා ඇති අයුරු (i) රූපයෙන් පෙන්වා ඇත. ඊට පසු එම තහඩුව වෙනත් ඊ ලක්‍ෂ්‍යයකින් නිදහසේ එල්ලා ඇති අයුරු (ii) රූපයෙන් දැක්වේ. තහඩුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ලක්ෂ්‍යය වන්නේ,


1) P
2) Q
3) R
4) S
5) T

07 – 1991

AE දණ්ඩක් සැහැල්ලු තන්තු දෙකක් ආධාරයෙන් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි තිරස් පිහිටුමක සිටින සේ එල්ලා ඇත. දණ්ඬේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටා ඇති ලක්‍ෂ්‍යය වනුයේ,

1) A
2) B
3) C
4) D
5) E