45 – 2000

කාච සංයුක්තයක බලය ඩයොප්ටර 44 වන අතර සංයුක්තයේ එක් කාචයක බලය ඩයොප්ටර 40 ක් වේ. අනෙක් කාචයේ නාභිය දුරෙහි විශාලත්වය වන්නේ
1) 0.25 cm
2) 2.5 cm
3) 4.0 cm
4) 25.0 cm
5) 84.0 cm

(Ans : 4)

44 – 1999

පහත රූපවල පෙන්වා ඇති එක් එක් ප්‍රකාශ මූලාවයවය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ වර්තනාංකය අවට මාධ්‍යයෙහි එම අගයට  වඩා අඩුය. නිවැරදි කිරණ රූප සටහන පෙන්වන්නේ කුමකින් ද ?

(Ans : 5)

43 -1999

රූපයේ පෙනෙන පරිදි නාභිය දුර 0.5 m වන උත්තල කාචයක විරුද්ධ පැතිවල, 0 කුඩා වස්තුවක් සහ තල දර්පණයක් තබා ඇත. සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බ සංඛ්‍යාව සහ ඒවායේ ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි කුමක් ද?

1) ප්‍රතිබිම්බ තුනකි, ඉන් දෙකක් තාත්ත්වික වේ.
2) ප්‍රතිබිම්බ තුනකි, ඉන් එකක් තාත්ත්වික වේ.
3) තාත්ත්වික ප්‍රතිබිම්බ දෙකකි.
4) ප්‍රතිබිම්බ දෙකකි, ඉන් එකක් තාත්ත්වික වේ.
5)එක් තාත්ත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් පමණකි.

(Ans : 1)

 

42 -1998

එකිනෙකට ස්පර්ශව ඇති තුනී කාච දෙකක් මගින් සමාන්තර ආලෝක කදම්බයක්, සංයුක්තයට 10 cm දුරකින් නාභි ගත කරයි. කාච සංයුක්තය සමන්විතව ඇත්තේ,
1) නාභි දුර 10 cm වන උත්තල කාචයකින් සහ නාභිදුර 10 cm වන අවතල කාචයකිනි.
2) නාභි දුර 10 cm වන උත්තල කාචයකින් සහ නාභිදුර 20 cm වන අවතල කාචයකිනි.
3) නාභි දුර 20 cm වන උත්තල කාචයකින් සහ නාභිදුර 10 cm වන අවතල කාචයකිනි.
4) එක් එක්හි නාභි දුර 20 cm වන අවතල කාච දෙකකිනි.
5) එක් එක්හි නාභි දුර 20 cm වන උත්තල කාච දෙකකිනි.

(Ans : 5)

41 – 1997

උත්තල කාචයක නාභිය දුර 5 cm වේ. එම කාචයෙහි බලයේ විශාලත්වය ඩයොප්ටර් වලින්,
1) 0.025
2) 0.2
3) 5
4) 10
5) 20

(Ans : 5)

40 -1996

ආලෝක කිරන දෙකක්, රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, පෙට්ටියක එක් පැත්තකින් ඇතුලු වී ඉන් පිටවී යයි. පෙට්ටිය තුළ තිබිය හැකි ප්‍රකාශ මූලාවයවය / මූලාවයවයන් වන්නේ,

1) අවතල කාචයක් හා උත්තල කාචයකි.
2) සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වීදුරු කුට්ටියකි.
3)උත්තල කාචයක් හා සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වීදුරු කුට්ටියකි.
4) උත්තල කාච දෙකකි.
5)අවතල කාච දෙකකි.

(Ans : 4)

38 – 1995

පහත පෙන්වා ඇති කාච එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සාදා ඇති අතර ඒවායේ අරයයන් පරිමාණයට ඇද ඇත. කුඩාම නාභි දුර ඇත්තේ කුමන කාචයට ද ?

(Ans : 1)

 

37 -1995

PQ වස්තුවක් තුනී උත්තල කාචයක් ඉදිරියෙන් තබා ඇති අතර, ශිෂ්‍යයෙකු විසින් Q ලක්‍ෂ්‍යයෙන් පටන් ගෙන අදින ලද කිරණ හතරක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. Q ලක්‍ෂ්‍යයේ ප්‍රතිබිම්බය හරහා ගමන් ගන්නේ පෙන්වා ඇති කිරණ අතුරින් කුමක් ද ?


1) A පමණි
2) C පමණි
3) A හා B පමණි
4) A හා C පමණි

5) B  හා C පමණි

(Ans :4)

36 -1994

උත්තල කාචයක ප්‍රධාන අක්‍ෂය මත වස්තුවක් තබා ඇත. වස්තුවේ මධ්‍ය ලක්‍ෂ්‍ය වන P සිට නිකුත් වෙන PQ ආලෝක කිරණයක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. PQ කිරණයේ ඉදිරි ගමන් මඟ නිවැරදිව පෙන්නුම් කරන්නේA,B,C,D හෝ E ලක්‍ෂ්‍ය අතුරින් කුමකින් ද ?


1) A
2) B
3) C
4) D
5) E

(Ans : 3)