30-2000

වි. ගා. බ E වන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි සර්වසම කෝෂ තුනක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සම්බන්ධ කර ඇත. AB හරහා විභව බැස්ම වන්නේ,

 1.   0
 2.   E/2
 3.   E
 4.   2E
 5.   3E

29-1998

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ කෝෂවල අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැක. Y ට සාපේක්‍ෂව X හි විභවය,

 1.    0
 2.   -1 V
 3.  +1 V
 4.  -3 V
 5.  +3 V

28-1997

රූපයේ දැක්වෙන පරිපථය සඳහා ඇමීටරයේ පාඨාංකය ශූන්‍ය කළ විට වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය 2 V වේ. වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය ශූන්‍ය කල විට (කුඩා කාලයකට) ඇමීටරයේ පාඨාංකය 1A වේ.ඇමීටරයේ ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි නම් කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වනුයේ,

 1.   0 Ω
 2.   0.5 Ω
 3.   1 Ω
 4.   2 Ω
 5.   3 Ω

 

27-1997

සමාන වි. ගා. බ අගයන් සහිතවද, එහෙත් එකක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශූන්‍ය සහ අනෙකෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය පරිමිත අගයක් සහිතවද වන කෝෂ දෙකක් සඳහා කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

 • A) අග්‍රයන් ලුහුවත් කල විට කෝෂ දෙකම අපරිමිත ධාරා ඇති කරයි.
 • B) සර්වසම ප්‍රතිරෝධ හරහා සම්බන්ධ කළ විට මෙම කෝෂ දෙකෙහිම අග්‍ර අතර විභව අන්තරය එක සමාන වේ.
 • C) විශාල ධාරාවක් ලබා ගත් විට කෝෂ දෙකෙන් එකක් රත්වීමට භාජනය වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,

 1.  A පමණක් සත්‍ය වේ.
 2.  C පමණක් සත්‍ය වේ.
 3.  B,C පමණක් සත්‍ය වේ.
 4.  A,C පමණක් සත්‍ය වේ.
 5.  A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

26-1997

පන්වා ඇති පරිපථ රූප සටහනේ E යනු වි. ගා. බ 12 V සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 3Ω වන කෝෂයකි. A යනු නොගිණිය හැකි ප්‍රතිරෝධයක් සහිත ඇමීටරයකි. S ස්විචය වැසූ විට A හි පාඨාංකය,

 1.   0.5 A
 2.   1 A
 3.   2 A
 4.   4 A
 5.   8 A

25-1995

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 10Ω වූ 9 V කෝෂයක් පිළිබඳ කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

 • A) 0.9 A ට වඩා විශාල ධාරා ලබා ගැනීම සඳහා මෙම කෝෂය භාවිතා කළ නොහැකිය.
 • B) 10 Ω ට වඩා ප්‍රතිරෝධයක් ඇති ප්‍රතිරෝධකයක් අග්‍ර හරහා සම්බන්ධ කල විට කෝෂය විසින් ප්‍රතිරෝධකය හරහා ඇති කරනු ලබන්නේ 4.5 V ට අඩු විභව අන්තරයකි.
 • C) අග්‍ර හරහා සම්බන්ධ කර ඇති බාහිර පරිපථයකට කෝෂය මගින් 9 V සපයනු ලබන්නේ එම පරිපථය කිසිම ධාරාවක් ඇද නොගන්නේ නම් පමණි.

මෙම ප්‍රකාශ අතුරින්,

 1.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
 2.   C පමණක් සත්‍ය වේ.
 3.   A,C පමණක් සත්‍ය වේ.
 4.   B,C පමණක් සත්‍ය වේ.
 5.   A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

24-1994

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ එක් එක් කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි තරම් කුඩාය. ඪ වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය වන්නේ,

 1.   0
 2.   3 V
 3.   6 V
 4.   9 V
 5.   12 V

 

23-1993

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ බැටරියට 6 V ක වි. ගා. බ ක් සහ 0.2 Ω අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. කෝෂය තුලින් ගලන ධාරාව 2 A නම් වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය,

 1.   6 V
 2.   5.8 V
 3.   5.6 V
 4.   5.4 V
 5.   2.8 V

 

22-1991

පරිපථයක කොටසක් වන PQ තුළින් 1.0 A ධාරාවක් පෙන්වා ඇති දිශාවට යැවූ විට පරිපථය මගින් 5W ක්‍ෂමතාවක් ලබා ගනී. කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි නම් එහි වි.ගා.බ වන්නේ,

 1.   5V
 2.   4V
 3.   3V
 4.   2V
 5.   1V

21-1991

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හැරිය හැකි සර්වසමබැටරි දෙකක් R බාහිර ප්‍රතිරෝධයක් හා සම්බන්ධ කර ඇති අයුරු  (A) සහ (B) රූපවල දක්වා ඇත.(A) සහ (B) රූපවලින් දැක්වෙන පරිපථ වල R ප්‍රතිරෝධය හරහා යන ධාරාවන් අතර සම්බන්ධය වනුයේ,

               

 1. i1 = 2 i2
 2. i1 = i2
 3. i2 = 2 i1
 4. i1 = √2 i2
 5. i2 = √2 i1