20-1997

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සුමට කප්පියක් උඩින් යවන ලද සැහැල්ලු තන්තුවක ස්කන්ධය 1 kg වූ දුනු තරාදියක් සහ 1 kg සහ 2 kg වන ස්කන්ධ දෙකක් කරා සිටී. තරාදියේ පාඨාංකය වනුයේ,

 1.   ශූන්‍යය ය.
 2.   1 kg
 3.   2 kg
 4.   3 kg
 5.   4 kg

19-1996

ළමයින් දෙදෙනෙක් ළිඳකින් වතුර බාල්දියක් අදින අයුරු රූපයේ පෙන්වා ඇත. තන්තුවල ආතතිය T රූපයේ දැක්වෙන θ කෝණය සමඟ වෙනස් වන අයුරු නිරවද්‍යව නිරූපණය කරන්නේ කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.    

 

18-1995

සැහැල්ලු සුමට A හා B කප්පි දෙකක් මතින් යවා ඇති සැහැල්ලු තන්තු දෙකක් මඟින් රඳවා ඇති P වේදිකාවක් මත බර 500 N වන මිනිසෙක් සිටගෙන සිටින්නේ රූපයේ පෙන්වා ඇති තන්තුව පහළට ඇඳීම මඟිනි. වේදිකාවේ බර 1000 N නම් වේදිකාව නිශ්චලව තබා ගැනීමට මිනිසා විසින් තන්තුව මත යෙදිය යුතු බලය වනුයේ,

 1.   1000 N
 2.   800 N
 3.   500 N
 4.   400 N
 5.   200 N

17-1995

ඒකතල බල පද්ධතියක් දෘඩ වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරයි. වස්තුව මත ඇති එක්තරා ලක්‍ෂ්‍යයක් වටා සම්ප්‍රයුක්ත බල ඝූර්ණය ශුන්‍ය වේ නම්, පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

 • A) වස්තුව මත ඇති වෙනත් ඕනෑම ලක්‍ෂ්‍යයක් වටා සම්ප්‍රයුක්ත බල ඝූර්ණය සැමවිටම ශුන්‍ය වේ.
 • B) වස්තුව සමතුලිතතාවයේ පැවතිය යුතුය.
 • C) වස්තුව මත ක්‍රියා කරන සම්ප්‍රයුක්ත බලය ශුන්‍ය විය යුතුය.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින්,

 1.   A,B සහ C යන සියල්ලම අසත්‍ය වේ.
 2.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
 3.   B පමණක් සත්‍ය වේ.
 4.   C පමණක් සත්‍ය වේ.
 5.   A,B පමණක් සත්‍ය වේ.

16-1995

ස්කන්ධය නොසලකා හැරිය හැකි දුනු තරාදි දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කොට සම්බන්ධ කොට 10 kg ස්කන්ධයක් එයින් එල්ලා ඇත්තේ රූපයේ පෙනෙන පරිදිය. මෙම අවස්ථාව සඳහා සත්‍ය වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රකාශය ද?

 1. එක් එක් දුනු තරාදියේ පාඨාංකය 5 kg වේ.
 2. එක් එක් දුනු තරාදියේ පාඨාංකය 10 kg වේ.
 3. පහළ තරාදියේ පාඨාංකය 10 kg වන අතර පහළ පාඨාංකය ශුන්‍ය වේ.
 4. ඉහළ තරාදියේ පාඨාංකය 10 kg වන අතර පහළ පාඨාංකය ශුන්‍ය වේ.
 5. පාඨාංක දෙකේ එකතුව 10 kg වන පරිදි එක් එක් තරාදියේ පාඨාංකය ශුන්‍ය හා 10 kg අතර අගයක පිහිටයි.

15-1994

X සහ Y ආධාරක දෙකක් මත තිරස්ව රඳවා ඇති ඒකාකාර දණ්ඩක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. PQ, QR, RS සහ ST යන කොටස් වල දිග එක හා සමානය. X, එම ස්ථානයේ තබා ගනිමින් Y ආධාරකය S සිට T දක්වා චලනය කරන විට X මඟින් දණ්ඩ මත ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාව,

 1.  අඩු වන අතර Y මඟින් ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි වේ.
 2.  වැඩි වන අතර Y මඟින් ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාව අඩු වේ.
 3.  වැඩි වන අතර Y මඟින් ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාව ද වැඩි වේ
 4.  අඩු වන අතර Y මඟින් ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාව ද අඩු වේ.
 5.  Y මඟින් ඇති කරන ප්‍රතික්‍රියාවට සැමවිටම සමාන වේ.

 

14-1994

බර W වූ ළමයෙක් රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරින් සැහැල්ලු අවිතන්‍ය කඹයක දෙකෙළවරින් එල්ලී නිශ්චලතාවයේ සිටී. දුනු තරාදියේ බර නොසළකා හැරිය හැකි තරම් කුඩා නම් එහි පරිමාණයේ පාඨාංකය වන්නේ,

 1.   0
 2.   W/4
 3.   W/2
 4.   W
 5.  2W

13-1993

රූපයේ පෙන්වා ඇති අන්දමට ළමයෙක් ප්‍රබල චුම්බකයක් යකඩ ට්‍රොලිය ඉදිරියෙන් අල්ලාගෙන සිටියි. ට්‍රොලිය ඇත්තේ සුමට පීලි මත නම් ට්‍රොලිය සම්බන්ධව කර ඇති පහත සඳහන ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය කුමක් ද?

 1. එය ඒකාකාර වේගයකින් ගමන් කරයි.
 2. එය ඒකාකාර ත්වරණයකින් ගමන් කරයි.
 3. එය ආරම්භයේ ත්වරණය වී පසුව ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් ගනී.
 4. එහි කිසිම චලනයක් සිදු නොවේ.
 5. එය මද දුරක් ගමන් කර නතර වේ.

 

12-1990

කාර්යක්‍ෂමතාව 100% ක් වූ සැහැල්ලු කප්පි පද්ධතියක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. 180kg වූ භාරයක් එසවීමට අවශ්‍ය F බලයේ අවම අගය වනුයේ,

 1.   0
 2.   45 kg
 3.   60 kg
 4.   90 kg
 5.   180 kg

11-1989

රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති ආකාරයේ A,B සහ C ආස්තර තුනක් මත පෙන්වා ඇති ලක්‍ෂ්‍යවල දී ක්‍රිියා කරන ඒකතල බල පද්ධති තුනක් පසෙකින් දැක්වේ.

   

සමතුලිතතාව,

 1. තිබිය හැක්කේ A හි පමණයි.
 2. තිබිය හැක්කේ B හි පමණයි.
 3. තිබිය හැක්කේ C හි පමණයි.
 4. A,B සහ C යන සියල්ලෙහිම තිබිය හැක.
 5. කිසිවක තිබිය නොහැක.