1983

 

02.සරල අවලම්භයක් සාදා ඇත්තේ එක් කෙළවරක් අචල ලක්‍ෂ්‍යයකට සවිකර ඇති 0.8m  දිගකින් යුත් සැහැල්ලු තන්තුවක අනෙක් කෙළවරට ස්කන්ධය 1 kg වූ වානේ බෝලයක් එල්වීමෙනි. බෝලය සහ තන්තුව තිරස්ව ඇදී සිටින ලෙස තබා පසුව මුදා හරිනු ලැබේ. එහි පථයේ පහතම ලක්‍ෂ්‍යයේ දී බෝලය, 3 kg ස්කන්ධයකින් යුත් සුමට තලයක් මත මුලින් නිශ්චලතාවේ තබා ඇති වානේ කුට්ටියක් සමඟ ගැටේ. බෝලය 2 ms-1  ප්‍රවේගයකින් පොලා පනී නම්, කුට්ටියේ ප්‍රවේගය,

1) 0.5 ms-1              2)   1 ms-1                  3) 1.5 ms-1

4) 2.0 ms-1                5) 2.5 ms1

   1982                                    

 01.දකුණු දිශාවට 5 ms-1 වේගයෙන් චලනය වෙමින් පවතින 10 kg ස්කන්ධයක් සහිත A නම්   ගෝලයක් නිශ්චලව පවතින ස්කන්ධය 5 kg වූ B නම් ගෝලයක් සමඟ මුහුණට මුහුණ ලා  (head  on) සංඝට්ටනයකට භාජනය වේ. පහත දී ඇති කුමකින් සංඝට්ටනයෙන් මොහොතකට   පසු A සහ B වල ප්‍රවේග නිරූපණය නොකරයි ද ? (සියලුම ප්‍රවේග දකුණු දිශාවට වේ)

  1) 10/3ms-1 , 10/3 ms-1              2) 3ms-1 , 4 ms-1                   3) 2 ms-1 , 6 ms-1

 4) 5/3ms-1 , 20/3 ms-1               5) 0 , 10 ms-1