02 – 1982

කිමිදුම්කරුවෙක් පිරිසිදු, නිශ්චල විලක පතුලෙහි සිටින අතර ඔහුගේ ඇස් ජල පෘෂ්ඨයේ සිට 2.0m පහළින් ඇත. ඔහු උඩ බලන විට ඔහුට කෙළින්ම ඉහළින් ජල පෘෂ්ඨයේ ඇති අරය 2.5m වූ තිරස් ආලෝක වෘත්තයක් දකියි. ජලයේ වර්තනාංකය,
1) 5/4වේ.
2) 3/2 වේ.
3) ටෑන්-1 5/4 වේ.
4) 1/සයින් {ටෑන්-1 (5/4)} වේ.
5) 1/සයින් {ටෑන්-1 (4/5)} වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *