26

ස්කන්ධය m ද, අරය r ද වූ ඝන ගෝලයක් අරය R වන දෘඩව සවි කර ඇති තුනී කුහර අර්ධ ගෝලයක ඇතුල් පෘෂ්ඨයේ එකම සිරස් තලයක නොලිස්සා පෙරලෙයි. ගෝලය A ලක්‍ෂ්‍යයේදී නිශ්චලතාවයෙන් මුදා හැරියේ නම් B හීදී බෝලයේ කෝණික ප්‍රවේගය දෙනු ලබන්නේ,

  1.    
  2.    
  3.      
  4.    
  5.  

( answer :5)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *