24

උස H ද පතුලේ අරය H/2 ක් ද වූ සෘජු ඝන කේතුවක් ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් තුළ පාවේ. එය ශීර්ෂයෙන් සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවක් මගින් එල්වා ඇත. වායුගෝල පීඩනය P0 නම් ද්‍රවය මගින් කේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය මත ඇති කරන බලය වන්නේ, (කේතුවේ ශීර්ෂය යන්තම් ද්‍රව පෘෂ්ඨය ස්පරශ කරයි.)

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    

( answer :2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *