23

දිග a වූ ද පළල b වූ ද සෘජුකෝණාස්‍රාකාර පුඩුවක් V නියත වේගයෙන් පහළට වැටෙන්නේ දිග a වූ පාද දෙක සිරස්ව පිහිටන ලෙසයි. පුඩුවේ තලය ස්‍රාව ඝණත්වය B වූ චුම්භක ක්ෂේත්‍රයට අභිලම්භ වේ. පුඩුවේ මුළු ප්‍රතිරෝධය R නම් එතුල ප්‍රේරිත ධාරාව කොපමණද?

  1.   BaV / R
  2.   BbV / R
  3.   2BaV / R
  4.   4BaV / R
  5.   0

( answer :5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *