22

ලෝහදණ්ඩක යංමාපාංකය Y , රේඛීය ප්‍රසාරණතාව α දිග l හා හරස්කඩ A වේ. මෙය ප්‍රසාරණය නොවන ලෙස අචල ආධාරක 2ක් අතර රඳවා දණ්ඬේ උෂ්ණත්වය θ ප්‍රමාණයකින් වැඩි කළ විට දණ්ඬේ ගබඩා වන වික්‍රියා ශක්තිය කොපමණද?

  1.  ½ YA l2 α2 θ2
  2.  ½ Y A2 l α θ
  3.  ½ A l Yα2 θ2
  4.  ½ A l Y2 α2 θ2
  5.  ½ A Y α2 θ2

( answer :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *