21

පහත සඳහන් පෘෂ්ඨ අතරින් පෘෂ්ඨය තුළට වැඩිම විද්‍යුත් ස්‍රාවයක් පවතින ගවුස් පෘෂ්ඨය කුමක්ද?

  1.   S1
  2.   S2
  3.   S3
  4.   S4
  5.   S5

( answer :5)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *