20

අභ්‍යන්තර හා බාහිර අර පිළිවෙලින් r හා R වන නළයක් සිරස් ලෙස එහි අර්ධයක් ස්පර්ශ කෝණය ශූන්‍ය වන ද්‍රවයක් තුළ බහා ඇති විට තලය ලක්වන පෘෂ්ඨික ආතති බලය වන්නේ,

  1.   πr 2T
  2.   2πr 2T
  3.   π(R+r)T
  4.   2π (R+r)T
  5.   4π(R+r)T

( answer :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *