19

පොකුණක මතුපිට සිට 2m ගැඹුරින් සිටින 20cm දිග මත්ස්‍යයෙකු දෙස පුද්ගලයෙකු ජල පෘෂ්ඨයට 2m ඉහළ සිට නිරීක්‍ෂණය කරයි. ජලය ඇති අවස්ථාවකදී Δθ ජලය නැති අවස්ථාවකදී Δθ ට දරන අනුපාතය වනුයේ, (ජලයේ වර්තනාංකය, 4/3 , Δθ ඉතා කුඩාය.)

  1.     6 : 5
  2.     5: 6
  3.     7 : 8
  4.     8 : 7
  5.     1

( answer :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *