18

එක් සබන් බුබුළක අභ්‍යන්තර අතිරික්ත පීඩනය, තව සබන් බුබුළක මෙන් 3 ගුණයකි. පළමු සබන් බුබුළෙහි පරිමාව දෙවන සබන් බුබුළෙහි පරිමාවට දරන අනුපාතය කොපමණද?

  1.     1 : 3
  2.     3: 1
  3.     1 :9
  4.     27 : 1
  5.     1 : 27

( answer :5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *