17

එකිනෙක වෙනස් නල දෙකක් යොදාගෙන ශ්‍රේණිගත සංයුක්ත නලයක් සාදා ඇත. නල දෙකෙහි දිගවල් අතර අනුපාතය 2 : 1 ද අරයන් අතර අනුපාතය 1 : 2 ද වේ. මේ තුළ දුස්ස්‍රාවී ද්‍රවයක් ගලයි. හරස්කඩ කුඩා නලය දෙපස පීඩන අන්තරය සංයුක්ත නලය දෙපස පීඩන අන්තරයට දරන අනුපාතය කොපමණද?

  1.     1 : 32
  2.     32 : 1
  3.     32 : 33
  4.     1 : 33
  5.     15 : 16

( answer :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *