16

පෘථිවියේ භ්‍රමණ කෝණික ප්‍රවේගය ω ද, එහි අරය R ද, ගුරුත්වජ ත්වරණය g ද, නම් එය වටා භ්‍රමණය වන භූ ස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක කක්ෂයේ අරය වන්නේ,

  1.      
  2.      
  3.    
  4.    
  5.    

( answer :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *