15

වාතය තුළ V­­0 ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් පහළට වැටෙන තෙල් බිංදු දෙකක් එකතු වී විශාල තෙල් බිංදුවක් සෑදේ. එම විශාල තෙල් බිංදුවේ ආන්ත ප්‍රවේගය කොපමණද?

  1.    V­­0/2
  2.    2-2/3 V0
  3.   22/3 V0
  4.    21/3 V0
  5.    2 V0

( answer :2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *