14

මගීන් රහිත උත්තෝලකයක ස්කන්ධය 600kg ක් වේ. එය නිර්මාණය කර ඇත්තේ තත්පර 16 ක් තුළ 20.0m සිරස් උසක් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන පරිදි වේ. උත්තෝලකය  15000W ක මධ්‍යන්‍ය ක්ෂමතාවක් සහිත මෝටරයක් මගින් ක්‍රියා කරන්නේ නම් උත්තෝලකයේ ගමන් කළ හැකි උපරිම මගීන් සංඛ්‍යාව වන්නේ, මගියෙකුගේ ස්කන්ධය 65 kg බැගින් බව උපකල්පනය කරන්න.

  1.   6
  2.   7
  3.   9
  4.   10
  5.   11

( answer :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *