13

පොළෝ මට්ටමේ සිට 125m ක් සිරස්ව ඉහළින් තිරස්ව රැදවූ සිරින්ජරයක් සලකන්න. එහි පිස්ටනය සහිත කොටසේ හරස්කඩ විෂ්කම්බය 8mm ද නැසින්නේ විෂ්කම්බය 2mm ක් ද වේ. පිස්ටනය 0.25ms‾¹ නියත වේගයෙන් ඇතුළට තල්ලු කරන්නේ නම් සිරින්ජර ද්‍රව පහරේ තිරස් පරාසය වන්නේ, (g = 10ms‾²)

  1.   20m
  2.   50m
  3.   70m
  4.   90m
  5.   60m

( answer :1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *