50

පහත දැක්වෙන්නේ සමාන්තර තහඩු ධාරිත්‍රක පද්ධතියකි. එක් එක් තහඩුවේ වර්ගඵලය A ද අතරමැද මාධ්‍යයේ පාරවේද්‍යතාව ε ද නම්, AB අතර සමක ධාරිතාව වන්නේ,

  1.    
  2.    
  3.    
  4.  
  5.    

( answer :1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *