12

බර 3W වූ A කුට්ටියක් තිරසට 30° ක් s ආනත තලයක් මත පහළට ලිස්සා යන්නේ රූපයේ පරිදි එයමත බර W වූ ලෑල්ලක් නිශ්චලව පවතින පරිදිය. ලෑල්ල අවිතන්‍ය සැහැල්ලු තන්තුවක් මගින් සිරස් බිත්තියට සම්බන්ධ කර ඇත. තන්තුව ආනත තලයට සමාන්තරව පවතින අතර A හා B අතර ගතික ඝර්ෂණ සංගුණකය A හා s අතර එම අගයට සමාන වේ. A කුට්ටිය මෙම අවස්ථාවේ නියත ප්‍රවේගයෙන් පහලට ලිස්සයි නම් පෘෂ්ඨ අතර ගතික ඝර්ෂණ සංගුණකය වන්නේ,

  1.   1/3
  2.   2/3
  3.   5/√2
  4.   √3/5
  5.   1/√2

( answer :4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *